UTK ma zastrzeżenia do PKP Energetyka. Czy cofnie certyfikat bezpieczeństwa?

7 lipca 2016, 18:45 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka S.A – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Z uwagi na wzrost liczby wypadków i incydentów w ruchu kolejowym, szczególnie wśród przedsiębiorców zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę ponad dwudziestu firm branży kolejowej. Wśród kontrolowanych znalazła się m.in. spółka PKP Energetyka S.A. Kontrolę działalności spółki w zakresie poprawności stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem przeprowadzono między 18 a 26 kwietnia 2016 r.

Do przypadków najbardziej zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kolejowym można zaliczyć:

 • niezatrzymanie się pojazdu przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać,
 • uruchomienie pojazdu bez wymaganego zezwolenia,
 • samoczynny odjazd pojazdu bez obsługi (tzw. zbiegnięcie) i przejechanie 9 km bez nadzoru,
 • uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu.

Kontrola przewoźnika wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur dotyczących:

 • identyfikacji ryzyka,
 • określania wymogów/norm/procesów w zakresie utrzymania pojazdów na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa,
 • definiowania i rozdzielania obowiązków i zadań związanych z utrzymaniem pojazdów,
 • ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa,
 • zgłaszania, rejestracji, badania i analizowania wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń,
 • wdrażania zaleceń krajowego organu bezpieczeństwa,
 • określania kompetencji i kwalifikacji audytorów wewnętrznych.

Stwierdzone naruszenia świadczą o nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego. Z uwagi na to Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia spółce PKP Energetyka certyfikatu bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa to dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.