V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej pod patronatem BiznesAlert.pl (TRANSMISJA)

27 kwietnia 2017, 06:25 Alert

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z V Międzynarodowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej pod patronatem BiznesAlert.pl.

Dalszy, dynamiczny rozwój Polski wymaga przestawienia naszej gospodarki na tory niskoemisyjne. Konieczność ta wynika zarówno ze względów gospodarczych jak i środowiskowych. W świetle wielu analiz nie ma wątpliwości, że transformacja niskoemisyjna jest szansą rozwojową dla gospodarki a nie jej obciążeniem. Stanowi ona olbrzymi impuls dla zwiększenia na arenie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, ponieważ większość przedsięwzięć niskoemisyjnych ma charakter innowacyjny. Pozwoli na uruchomienie i rozwój nowych obszarów działalności przemysłowej i usługowej, tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Rozwiązania niskoemisyjne oparte o polską myśl naukowo-technologiczną mogą stać się naszą specjalnością eksportową.

W tym kontekście należy koncentrować wysiłki na tym jak realizować niskoemisyjną transformację gospodarki a nie czy warto to czynić. Sprawą pierwszoplanową są koszty. Powinniśmy podejmować tylko takie działania, które są korzystne dla gospodarki. Oczywiście korzyści powinny być analizowane bardzo szeroko uwzględniając wszystkie tzw. koszty zewnętrzne, w tym przykładowo związane ze zdrowiem. Wymaga to wypracowania zupełnie nowego systemu właściwej oceny opłacalności przedsięwzięć niskoemisyjnych dla gospodarki.

Proces transformacji musi dotyczyć wszystkich dziedzin gospodarki. Niewątpliwie jednak wytwarzanie energii i cała sfera szeroko rozumianego jej wykorzystania ma tutaj znaczenie szczególne. W związku z tym sprawą kluczową jest zwrócenie uwagi na prognozowanie zużycia energii. Wydaje się konieczne stworzenie nowego podejścia, wręcz nowej metodologii prognozowania zużycia energii, które będzie ściśle związane ze ścieżką niskoemisyjnej transformacji gospodarki.

Bardzo ważnym elementem przechodzenia gospodarki na tory niskoemisyjne jest udział w tym procesie społeczeństwa. Działania nie będą skuteczne jeżeli nie będzie na nie akceptacji społecznej, jeżeli nie będzie przekonania o potrzebie zmiany zachowań społecznych i chęci kierowania się zasadami  zrównoważonej konsumpcji.

Celem Forum jest przedyskutowanie i w efekcie zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

  1. Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?
  2. Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł
  3. Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.