Wasiak: Dzięki interdyscyplinarności Zespołu lepsza informacja o polskiej branży transportowej

6 lutego 2015, 10:46 Drogi

Międzyresortowy Zespół do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego, któremu przewodniczy minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, rozpoczął pracę.

– Zadaniem zespołu jest opracowanie planu średnio i długookresowych działań wspierających dalszy rozwój branży transportu drogowego – stwierdziła podczas obrad Zespołu, jego przewodnicząca Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Minister dodała, że interdyscyplinarność grupy pozwoli na uzyskanie lepszej informacji o rzeczywistych uwarunkowaniach funkcjonowania branży transportowej w Polsce, a także szczegółowych danych na temat skutków wprowadzenia niemieckich regulacji dotyczących płacy minimalnej oraz związanych z rosyjskim embargiem.

– Szczególnie istotne są dla nas informacje pochodzące bezpośrednio od przedstawicieli przewoźników – powiedziała podczas posiedzenia minister. – Z uwagi na to, że aktywność przewoźników drogowych regulowana jest na poziomie krajowym przepisami należącymi do domeny wielu ministerstw, a także przepisami wydawanymi na poziomie międzynarodowym, wskazana jest koordynacja działań wielu resortów.Rolę tę będzie pełnił zastępca przewodniczącego Zespołu, wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz.

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu przedstawiona została informacja na temat bieżącej sytuacji w branży transportu drogowego w Polsce. M.in. dotycząca ograniczania dostępu do rynków wschodnich, ograniczeń administracyjnych w swobodzie operowania na rynkach UE, w tym problemu płacy minimalnej w Niemczech oraz bieżących problemów w funkcjonowaniu branży na rynku wewnętrznym.

Minister Maria Wasiak przypomniała także, iż MIiR zwróciło się do przewoźników o zgłaszanie sygnałów dotyczących czynności kontrolnych, podejmowanych przez niemieckie służby w stosunku do przewoźników z Polski.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju