Wiadomo gdzie powstanie australijska kopalnia na Lubelszczyźnie

16 maja 2016, 15:15 Alert

(Prairie Mining)
Spółka poszukiwawczo-wydobywcza, Prairie Mining Limited zakończyła prace nad projektem zagospodarowania złoża, który zostanie złożony w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie. W związku z decyzją o lokalizacji nowej kopalni która powstanie w pobliżu miejscowości Kulik, spółka złożyła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze. Jednocześnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia.

– Kontynuujemy intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni „Jan Karski”. Ważnym elementem tych przygotowań było określenie lokalizacji naszej kopalni. Zdecydowaliśmy, że infrastruktura naziemna powstanie w pobliżu miejscowości Kulik. Bazując na warunkach geologiczno-górniczych i analizach ekonomicznych, uważamy, że będzie to optymalna lokalizacja – mówi Benjamin Stoikovich, Prezes i CEO Prairie.

Projekt zagospodarowania złoża, po zaopiniowaniu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, będzie podstawą wniosku o koncesję wydobywczą. Projekt został opracowany w taki sposób, aby eksploatacja złoża Lublin przez cały okres funkcjonowania kopalni była bezpieczna, efektywna i ekonomicznie opłacalna.

Obok wyboru lokalizacji pod infrastrukturę naziemną kopalni i zakupu odpowiednich działek, Prairie złożyło wnioski o zmianę studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze. Proponowane modyfikacje mają umożliwić powstanie instalacji przemysłowych na terenach, które obecnie mają przeznaczenie rolnicze. Prairie kontynuuje także przygotowania dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

– Złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Na bazie tych dokumentów otrzymamy od RDOŚ zakres raportu o odziaływaniu na środowisko. Ten z kolei będzie podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej. Planujemy przygotować i złożyć raport w III kwartale 2016 roku. Liczymy na uzyskanie decyzji środowiskowej w 2017 roku – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

Spółka prowadzi również działania zmierzające do zapewnienia dostępu do infrastruktury dla przyszłej kopalni. Prairie rozpoczęła rozmowy na temat przyłącza energetycznego z dystrybutorem energii elektrycznej. Linie wysokiego napięcia znajdują się niedaleko miejsca, w którym powstanie infrastruktura naziemna kopalni. Dalsza rozbudowa sieci energetycznej w tej części województwa lubelskiego jest w planach inwestycyjnych operatora sieci.

Działania władz lokalnych sprzyjają powstaniu kopalni „Jan Karski”. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, przyjęta w 2015 r., podkreśla konieczność rozwoju infrastruktury związanej z górnictwem. Na początku 2016 r. za przedsięwzięcie priorytetowe dla rozwoju województwa, została uznana budowa linii kolejowej prowadzącej do przyszłej kopalni „Jan Karski”.

– Sporządzenie PFS i decyzja o lokalizacji są kamieniami milowymi projektu. Inwestycja Prairie weszła tym samym w fazę projektowania i budowy zakładu górniczego. Ponadto dzięki znaczącemu zaangażowaniu finansowemu brytyjskiego funduszu CD Capital mamy teraz wszystkie przesłanki, by podjąć bardziej konkretne rozmowy z inwestorami i instytucjami kredytowymi. – mówi Artur Kluczny, wiceprezes PD Co, spółki zależnej Prairie powołanej do realizacji inwestycji.