Wójcik: Wyniki PGNiG i wyzwania 2015 roku

6 marca 2015, 09:19 Energetyka

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Miniony rok, nienależący do spokojnych na rynku gazu, dla naszego krajowego koncernu energetycznego był pomyślny.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG SA), spółka giełdowa z indeksem największych polskich firm W20 to lider rynku gazu w Polsce. Przypomnijmy – jest największą firmą polską prowadząca poszukiwanie i wydobycie gazu oraz ropy. A także, jako Grupa Kapitałowa, poprzez spółki zależne, zajmuje się importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Do tego PGNiG SA posiada akcje i udziały w około 30 spółkach, w tym w firmach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi poszukiwania i eksploatację złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim. PGNiG Sales & Trading GmbH w Monachium zajmuje się handlem gazem.  PGNiG Finance AB w Sztokholmie zajmuje się emisją euroobligacji macierzystego koncernu na rynku europejskim.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała poprawę wyniku EBITDA o 13 proc. do 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, znacznie lepiej niż w 2014 r. To głównie dzięki niższym kosztom pozyskania gazu oraz bardzo dobrych operacyjnie wyników segmentu zajmującego się dystrybucją. Dobre wyniki zanotował w ub. r. także Segment Sprzedaży ( zwiększone o 7 proc. w stosunku do 2013 r.) osiągając przychody 34 mld zł. Z czego najwięcej ze sprzedaży gazu, mimo, że sprzedaż gazu była nieco niższa – to przez wyższe temperatury w sezonach zimowych oraz rozwój rynku gazu w Polsce.

Roczne wydobycie ropy i kondensatu przekroczyło prognozę o blisko 30 tys. ton sięgając 1,21 mln ton. Grupa przekroczyła roczny projekt wydobycia gazu ustalony na poziomie 4,5 mld m3 i przewiduje utrzymanie tego poziomu w roku 2015. Przychody podstawowego Segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w 2014r. zmniejszyły się o 2 proc., do 6,1 mld zł w porównaniu do 2013 r. a zysk EBITDA obniżył się o 7 proc. do 3,14 mld zł w 2014 r. Na te obniżone wyniki wpływ miały jednorazowe zdarzenia – odpisy wartości 707 mln zł oraz spisane odwierty negatywne i sejsmika w wysokości 330 mln zł. Do tego doszły obniżające się od września ub.r. światowe ceny ropy. Te negatywne wyniki skompensowały niższe koszty zakupu gazu dzięki elastyczności formuł cenowych w kontraktach importowych. Na pozytywny wynik Segmentu Obrót i Magazynowanie w 2014 r. wpłynęły głównie niższe koszty pozyskania gazu i struktura sprzedaży (obligo gazowe). Ostatecznie przychody ze sprzedaży głównego produktu Grupy wzrosły w porównaniu do 2013 r. o 2,2 mld zł do 26,7 mld zł. Trzeba też podkreślić, że marża na sprzedaży gazu wyniosła 4 proc. w czwartym kwartale 2014 r. oraz 3 proc. w całym 2014 r. wobec 2 proc. w ciągu 2013 r.

Wielkie znaczenie dla ubiegłorocznych wyników Grupy PGNiG był – mimo stopniowo wprowadzanego obliga – ilościowy wzrost sprzedaży gazu, który wyniósł 18,5 mld m3, o 13,5 proc. w stosunku do wolumenu sprzedaży w 2013 r. Jak nam powiedział wiceprezes spółki Zbigniew Skrzypkiewicz wzrost zużycia gazu nastąpił pomimo znacznie zmniejszonych dostaw Gazpromu od 4 września ub.r. do chwili obecnej. Te dostawy po raz pierwszy od lat nie pokrywają połowy zapotrzebowania polskiego rynku. Na to miejsce sprowadzany jest gaz z Zachodu po cenach niższych niż Jamał. I to stanowi dodatkowy zysk. Resztę uzupełnia wydobycie krajowe i magazyny.

Zatłoczenie krajowych podziemnych magazynów jest rekordowe, a zapas gazu wysokometanowego w magazynach na koniec 2014 r. osiągnął poziom ok. 2,1 mld m3 sięgając norm operacyjnych Unii Europejskiej. Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe Grupy PGNiG w 2014 roku. ·Sprzedaż krajowa wzrosła na Towarowej Giełdzie Energii oraz dla klientów PGNiG Sales & Trading. Zauważalny spadek sprzedaży w relacji do 2013 r. wystąpił u pozostałych grup odbiorców w tym największy w grupie rafinerii oraz zakładów azotowych. Stało się tak przypuszczalnie ze względu na atrakcyjne ceny na TGE i rynkach Europy Zachodniej.

Zgodnie z obligiem od 01.08.2014r. sprzedaż gazu dla ok. 6,7 mln dotychczasowych klientów PGNiG prowadzi spółka PGNiG Obrót Detaliczny, którą do końca 2014 r. obowiązywała przejęta od PGNiG SA taryfa na paliwo gazowe. W okresie styczeń – grudzień 2014r. PGNiG OD sprzedała 3,2 mld m sześc. gazu. Zasada obliga wprowadzana jest stopniowo z uwagi na konieczność zachowania równowagi. W ub.r. została wprowadzona w 55 proc., a zarząd GK PGNiG spodziewa się, że ta konieczność jest zrozumiała także dla URE.

Solidne wyniki w 2014 r. są dobrą pozycją startową dla prognoz na 2015 r., która zakłada przychód netto 41 mld zł. Pod koniec roku przyjęta została Strategia Grupy PGNiG na lata 2014-2022, która stawia przed spółkami Grupy ambitne zadania mające na celu stworzenie podstaw dalszego rozwoju. Jej głównymi filarami są cztery kluczowe obszary aktywności: utrzymanie wartości w obrocie detalicznym i hurtowym, maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania, wzmocnienie i transformacja obszaru upstream, zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG.

Z nowych wyzwań, jakie stoją przed Grupą Kapitałową PGNiG, trzeba w pierwszym rzędzie wymienić negocjacje z Gazpromem. Być może należałoby je potraktować, jako okazję biznesową, szerzej w programie akwizycyjnym m.in. z uwagi na zdecydowanie niższe na świecie i w Europie ceny gazu, utratę przez Gazprom pozycji monopolisty, konkurencyjne oferty LNG. Co do spornych kwestii w handlowych relacjach z Gazpromem – przedstawiciele zarządu PGNiG są zdania, że żaden scenariusz nie jest wykluczony. Do stołu negocjacji siada się w dobrej wierze, ale polski koncern nie rezygnuje z innych możliwych procedur.

Z drugiej strony  jest konieczność eksportu nadwyżek gazu oraz sprzedaży gazu po cenach nieuwzględniających faktyczny koszt jego pozyskania w kontraktach długoterminowych, w tym rozliczeń z Qatargas

PGNiG, największy koncesjonariusz w sektorze poszukiwań gazu łupkowego –  posiadacz 12 koncesji obecnie – nie rezygnuje też z tej „łupkowej” szansy. W b.r. wykona 3 odwierty na Pomorzu Gdańskim. Ocena szans na sukces – jak nam powiedzieli prezes Mariusz Zawisza i wiceprezes Skrzypkiewicz – jest wyważona. „Mamy takie podejście: zbadać potencjał geologiczny i ekonomiczny polskich złóż. To jest punkt wyjścia dalszej strategii. Wymieniamy doświadczenia i współpracujemy z BNK Petroleum oraz Lane Energy. W  tym roku wykonamy na pomorzu trze odwierty poszukiwawcze.” Jeden z koncesjonariuszy zachodnich w odwiercie na Pomorzu uzyskał bardzo dobry wynik, opłacalny handlowy przepływ gazu.

PGNiG ma do poszukiwań gazu niekonwencjonalnego szczęście. Spory sukces to złoża tight gas w Pakistanie, gdzie wydobycie rozpocznie się najprawdopodobniej już pod koniec 2015 r. Gaz oczywiście trafi do sieci gazowej Pakistanu, ale zysk – do Polski. Jeśli zapanuje spokój w Libii, PGNiG będzie rozwijał tam działalność. Ma udziały w spółce POGC – Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w atrakcyjnym basenie Murzuq.