Polenergia straciła na giełdzie ponad 20 mln zł. „Brak stabilności rynku”

9 sierpnia 2018, 06:30 Alert
Farma wiatrowa Polenergii w Pucku
Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska, prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,574 mld PLN, skorygowana EBITDA ponad 57 mln PLN – podaje spółka w komunikacie. 

  • 1,574 mld PLN przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku;
  • 57,3 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w I półroczu 2018 roku;
  • 28,6 proc. skorygowana marża EBITDA w I półroczu 2018 roku (bez segmentu obrotu);
  • Finalizacja umowy z Equinor na sprzedaż 50 proc. udziałów w Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III;
  • Zakończenie reprofilowania 77 proc. zadłużenia farm wiatrowych;

Współpraca z Norwegami i straty na handlu energią

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Polenergia odnotowała 17 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągnięte w samym drugim kwartale 2018 roku. Wzrost przychodów o 31 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2017 roku do poziomu 827 mln PLN był efektem wyższych przychodów ze sprzedaży segmentu obrotu. Jednak strata na tradingu energią elektryczną w tym segmencie, która częściowo skompensowana została wyższym wynikiem w segmencie energetyki wiatrowej, obniżyła skorygowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu o 24 mln PLN do poziomu 57 mln PLN.

„Niewątpliwym sukcesem Polenergii odnotowanym w pierwszym półroczu jest finalizacja umowy z Equinor, umożliwiającej wspólną realizację strategicznych dla spółki projektów farm wiatrowych na Bałtyku. Ponadto zakończono prace związane z reprofilowaniem ponad ¾ długu naszych farm wiatrowych. To pozwala z mniejszymi obawami obserwować, to co dzieje się obecnie na rynku. Widocznym symptomom poprawy otoczenia regulacyjnego związanym z usunięciem niejasności w sprawie podstawy wyliczania podatku od nieruchomości oraz aukcji dla nowych farm wiatrowych o mocy ponad 1000 MW, towarzyszy zaskakująco duża zmienność rynkowych cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot jak i terminowym.” – wylicza Jacek Głowacki, Prezes zarządu Polenergii.

Segment Energetyki Wiatrowej zanotował od stycznia do czerwca 2018 roku wzrost wyniku EBITDA o 8,8 mln PLN do 49,3 mln PLN, a w samym drugim kwartale wynik EBITDA wzrósł o 6,1 mln PLN do 26,1 mln PLN. Na lepsze wyniki tego segmentu złożyły się wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów, niższy koszt podatku od nieruchomości oraz serwisu technicznego, skompensowane częściowo przez niższe wolumeny produkcji. W drugim kwartale 2018 roku wciąż rosły wyceny zielonych certyfikatów. Średnia ich cena wyniosła w tym czasie 71,7 PLN/MWh, przy czym na koniec czerwca zielone certyfikaty kosztowały 75,2 PLN/MWh, a w lipcu osiągnęły poziom ponad 90 PLN/MWh. Zastosowanie nowoczesnych technologii, bardzo dobra lokalizacja projektów oraz doświadczony zespół techniczny umożliwiają stałe osiąganie wyższych poziomów produktywność od średniej rynkowej. W pierwszym półroczu farmy wiatrowe wyprodukowały ponad 314 GWh energii elektrycznej, a produktywność wyniosła 28,6 proc. Ponadto, w wyniku nabycia aktywów farmy wiatrowej Krzęcin, zainstalowana moc farm wiatrowych Polenergii wzrosła od maja 2018 roku o 6 MW do blisko 250 MW.

Wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w pierwszym półroczu obniżył się do 31,1 mln PLN. Gorszy wynik segmentu jest konsekwencją wyższych cen gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z certyfikatów kogeneracyjnych, częściowo skompensowanych przez wyższe przychody z rekompensaty gazowej. W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły o ponad 100 proc. do wysokiego poziomu ponad 16 euro. Natomiast cena certyfikatów kogeneracyjnych spadła z poziomu 117 PLN/MWh w 2017 roku do 112 PLN/MWh w 2018 roku.

Pozostałe segmenty

Pozostałe segmenty Grupy odnotowały w pierwszym półroczu następujące wyniki EBITDA:

Dystrybucja 7,1 mln PLN, Biomasa 0,5 mln PLN, Obrót -21,6 mln PLN. Gorszy wynik segmentu Obrotu był głównie konsekwencją straty na tradingu energią elektryczną z uwagi na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w drugim kwartale. W celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko Grupa podjęła działania polegające na zamknięciu pozycji skutkujących stratą oraz ograniczeniu skali działalności tradingowej do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku energii.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu Obrotu wyniosła 28,6 proc. i była o 1,8 p.p. niższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast w drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 29,1 proc. i była o 1,3 p.p niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Równolegle z bieżącą działalnością operacyjną, Spółka kontynuuje prace nad rozwojem nowych projektów. Projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 185 MW, które posiadają pozwolenie na budowę, będą startowały w aukcji oczekiwanej w IV kwartale 2018 roku. Wygranie aukcji będzie uzależnione od liczby projektów biorących w niej udział oraz poziomu zaproponowanej ceny względem innych oferentów.

Dla części portfela farm wiatrowych we wcześniejszej fazie rozwoju (o łącznej mocy 26 MW) została podjęta decyzja o realizacji w to miejsce projektów fotowoltaicznych w oparciu o istniejące warunki przyłączenia oraz umowy dzierżawy. Prace rozwojowe tych projektów będą kontynuowane w 2018 i 2019 roku. Łączna moc wszystkich projektów fotowoltaicznych przygotowywanych przez Grupę do aukcji wynosi 40 MW.

Spółka przygotowuje także do realizacji projekt budowy i eksploatacji elektrowni biomasowej o mocy 31 MW, przyłączonej do sieci energetycznej. W drugim kwartale 2018 roku uzyskana została decyzja URE o dopuszczeniu do aukcji (prekwalifikacja) oraz uzyskane zostało Pozwolenie Zintegrowane. Spółka dopuszcza możliwość pozyskania inwestora zainteresowanego zakupem tego projektu przed aukcją lub po wygranej aukcji.

Strategiczną inwestycją realizowaną obecnie przez Grupę są przygotowania do budowy dwóch morskich farmy wiatrowych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 1200 MW. Termin budowy farm uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Dodatkowo Grupa analizuje uwarunkowania z perspektywy wznowienia prac przygotowawczych związanych z projektem Polenergia Bałtyk I o mocy przekraczającej 1500 MW.

Polenergia