URE publikuje nowe zasady opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla operatorów systemów

27 lipca 2021, 15:15 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Do 15 listopada br. operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Aby ujednolicić zakres i formę przekazywania ww. planów regulator przygotował nowe wzory dokumentów dotyczące tej kwestii.

– Konieczność wprowadzenia nowej formy raportowania związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. W specjalnej sekcji na stronie regulatora (Paliwa Gazowe/Paliwa gazowe – plany wprowadzenia ograniczeń) zamieszczono informacje i materiały pomocne do opracowania przedmiotowych planów w nowej formie – podaje Urząd Regulacji Energetyki.

Nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń wprowadza szereg zmian zwiększających efektywność mechanizmu wprowadzania ograniczeń, jak np.:

 wprowadzenie kategorii „odbiorców chronionych”, z których część w ogóle nie podlega ograniczeniom, część podlega ograniczeniom wyłącznie w przypadku 12 stopnia zasilania ,a część podlega ograniczeniom tylko w części prowadzonej działalności;
 objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziemnego większej grupy odbiorców, tj. wszystkich odbiorców gazu, którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania;
 zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania (wprowadzenie stopni zasilania od 1 do 12 w miejsce dotychczasowych 10 stopni),
 wykorzystanie do określenia stopni zasilania wartości wyrażonych w jednostkach energii,
 wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom opracowanie planu ograniczeń, w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych informacji,
 doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania: wprowadzono obowiązek ich podawania do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem.

– Konieczność opracowania nowego rozporządzenia związana była z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – podaje URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński