Zmniejszenie podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw „energochłonnych”

15 lipca 2015, 08:15 Alert
Ministerstwo Gospodarki

(Ministerstwo Gospodarki)

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ograniczającą koszt podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim udziałem kosztów energii w wartości produkcji. Dokument przygotowało Ministerstwo Finansów, w Ministerstwie Gospodarki prace nad projektem prowadzili sekretarze stanu Anna Nemś i Jerzy Pietrewicz.

Z akcyzy zwolniona zostanie energia elektryczna wykorzystywana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych. Pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach szczególnie narażonych na tzw. zjawisko ucieczki emisji oraz dla których stosunek kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej przekracza 3 proc., objęci zostaną mechanizmem proporcjonalnego do ich energochłonności zwrotu akcyzy od energii elektrycznej.

Kwalifikacja do sektorów narażonych na ucieczkę emisji dokonywana jest na podstawie załącznika trzeciego do komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 2020 (Dz. Urz. UE C 200 z dn. 28.6.2014, s. 1). Wysokość zwrotu akcyzy ograniczona będzie minimalnym poziomem opodatkowania energii elektrycznej, określonym w dyrektywie na 0,5 euro/MWh. Sposób obliczania zwrotu akcyzy uwzględnia również obowiązujące zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Celem tego rozwiązania jest zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach UE, które nie ponoszą kosztów akcyzy od energii elektrycznej. Tym samym możliwe będzie nie tylko utrzymanie dotychczasowej działalności, ale także dokonanie nowych inwestycji i utworzenie przez te podmioty miejsc pracy na terenie kraju.

Jest to zgodne z przepisami dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.