font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 12 maja, 2017 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Teresa Wójcik

Wójcik: Sejm kontra pakiet zimowy

Sejm RP 1

– Na 41 posiedzeniu Sejm RP ogromną większością przyjął 11 maja Uchwałę w sprawie uznania projektu rozporządzenia projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości. W głosowaniu wzięło udział 414 posłów ( 46 było nieobecnych). Za przyjęciem Uchwały głosowało 410 posłów, przeciwko – było dwóch, wstrzymał się jeden poseł – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

Posłowie niemal jednomyślnie ocenili krytycznie projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016) 861 final) uznając go za niezgodny z zasadą pomocniczości, przyjętej w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Po burzliwych sporach w pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej posłowie uznali niezależnie od przynależności politycznej, że Projekt rozporządzenia przyjęty przez PE narusza zasadę pomocniczości, ponieważ „proponowane rozporządzenie nie zapewnia osiągnięcia celów zamierzonego działania na poziomie Unii Europejskiej w sposób lepszy niż działania podejmowane na poziomie krajowym.”.

W załączniku do przyjętej Uchwały, Sejm RP szczegółowo uzasadnia przyjęte stanowisko. Stwierdza w nim, że niedopuszczalne jest podejmowanie na poziomie unijnym decyzji wiążących państwo członkowskie, a dotyczących budowy połączeń transgranicznych. Decyzji powodujących zmianę ogólnej struktury dostaw energii z produkcji krajowej na import. Polski Sejm nie kwestionuje konieczności dążenia do realizacji celu określonego w art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Celem tym jest wspieranie połączeń międzysystemowych, ale – podkreśla Sejm – nie jest to tożsame z podejmowaniem na poziomie Unii decyzji o ich budowie i zobowiązywaniem państw członkowskich do ich budowy. Niezależnie od efektywności ekonomicznej i decydowania państwa o całej strukturze zaopatrzenia w energię.

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, powinna przyczyniać się do zbudowania wspólnego rynku energii. W tym do utworzenia połączeń między sieciami energii elektrycznej. Jednak proponowane przez Parlament Europejski administracyjne wymuszanie tego procesu Sejm RP uznał za zbyt daleko idące.

W Uzasadnieniu do przyjętej Uchwały podkreśla się m. in., że zgodnie z art. 5 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonego do TUE oraz TFUE, projekty aktów ustawodawczych są uzasadniane w odniesieniu do zasad pomocniczości i proporcjonalności. Według tego przepisu, „… Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać szczegółowe stwierdzenie, umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Takie stwierdzenie powinno zawierać dane umożliwiające ocenę skutków finansowych danego projektu aktu oraz, w przypadku dyrektywy, jej skutków dla regulacji wprowadzanych przez państwa członkowskie, w tym w stosownym przypadku, dla prawodawstwa regionalnego. Podstawy stwierdzenia, że cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii, są uzasadniane na podstawie wskaźników jakościowych, a tam gdzie to możliwe, ilościowych.”.

Tu argumentacja Sejmu jest szczególnie ważna, bowiem w świetle przywołanych postanowień Protokołu (nr 2), trzeba odnotować, że projekt rozporządzenia nie zawiera danych dotyczących oceny skutków finansowych wprowadzenia w życie proponowanych regulacji. Co więcej, pomimo tego, że te regulacje mają wprowadzić limit emisji wykluczający niektórych dostawców mocy, nie przedstawiono wyliczenia odnoszącego się do tego, w jakim stopniu wynikające z ograniczenia konkurencji podwyższone koszty spowodują wzrost cen dla odbiorców końcowych. Tymczasem może to być wzrost znaczący.

Projekt Uchwały wpłynął do Sejmu 21 kwietnia, był w pierwszym czytaniu przedmiotem prac Sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej. Został przedstawiony do głosowania 10 maja. Przyjęty w głosowaniu został 11 maja br. Posłem sprawozdawcą była przewodnicząca Komisji posłanka Izabela Kloc.