Enea podsumowuje pierwszy kwartał. Wyniki zgodne z szacunkami

29 maja 2019, 09:15 Alert

Wyniki Enei w pierwszym kwartale 2019 roku są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 279,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 246 mln zł.

fot. Enea

Przed rokiem zysk netto grupy wynosił 254 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 241 mln zł.

Rentowność netto grupy Enea na koniec pierwszego kwartału spadła do 7,0 proc. z 8,5 proc. w tym samym okresie zeszłego roku.

Zysk operacyjny grupy Enea wyniósł w pierwszym kwartale 441 mln zł wobec 339 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność operacyjna spadła do 11,0 proc. z 11,3 proc. rok wcześniej.

EBITDA grupy wynosi po trzech miesiącach tego roku 799 mln zł, co oznacza wzrost z o 702 mln zł przed rokiem. Rentowność EBITDA zmniejszyła się do 19,9 proc., z 23,5 proc. przed rokiem.

Najwyższa EBITDA, w wysokości 400 mln zł, zrealizowana została w obszarze wytwarzanie (wzrost rdr o 173 mln zł). Na wynik segmentu pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów.

Obszar wydobycia zanotował wynik EBITDA na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost o 96 mln zł. W obszarze dystrybucji EBITDA spadła o 49 mln zł i wyniosła 249 mln zł. Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Obszar obrotu zanotował stratę na poziomie EBITDA w wysokości 11 mln zł.

EBITDA i przychody w obszarach działalności

EBITDA (tys. zł) 1Q2019 1Q2018 Różnica
Obrót -10 819 53 290
Dystrybucja 248 834 297 469 -16,3%
Wytwarzanie 399 767 227 209 75,9%
Wydobycie 219 416 123 280 78,0%
Pozostała działalność 26 430 19 079 38,5%
RAZEM 798 784 702 129 13,8%
PRZYCHODY (tys. zł) 1Q2019 1Q2018 Różnica
Obrót 2 239 456 1 938 539 15,5%
Dystrybucja 704 502 705 691 -0,2%
Wytwarzanie 1 929 396 1 644 313 17,3%
Wydobycie 540 818 398 697 35,6%
Pozostała działalność 157 700 140 571 12,2%
Wyłączenia -1 562 262 -1 839 258 -15,1%
RAZEM 4 009 610 2 988 553 34,2%

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 4 mld zł wobec 3 mld zł przed rokiem.

W pierwszym kwartale grupa kapitałowa Enea wydała na inwestycje 563,2 mln zł.

Grupa wytworzyła 6,1 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła wyniosła 2443 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,1 TWh.

W pierwszym kwartale Bogdanka z grupy kapitałowej Enea wydobyła 2,5 mln ton węgla, a sprzedała 2,4 mln ton. Wydobycie węgla brutto w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku wzrosło o 5,9 proc., a sprzedaż zwiększyła się o 20,2 proc.

Dane operacyjne 1Q2019 1Q2018 Różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 5 417 5 597 -3,2%
Liczba odbiorców (tys.) 2 506 2 441 2,7%
Dystrybucja (Gwh) 5 143 5 182 -0,8%
Liczba klientów (tys.) 2 598 2 560 1,5%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 6 108 6 335 -3,6%
ze źródeł konwencjonalnych 5 590 5 963 -6,3%
z odnawialnych źródeł energii 518 372 39,2%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 2 696 3 019 -10,7%
Sprzedaż energii, w tym: 7 256 8 286 -12,4%
ze źródeł konwencjonalnych 5 625 6 001 -6,3%
z odnawialnych źródeł energii 483 334 44,6%
z zakupu 1 148 1 951 -41,2%
Sprzedaż ciepła (TJ) 2 443 2 737 -10,7%
Produkcja węgla netto (tys. t) 2 532 2 095 20,9%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 365 1 967 20,2%
Zapas na koniec okresu 255 152 67,8%
Roboty przygotowawcze (m) 7,9 9 -12,2%

Bogdanka, wchodząca w skład grupy kapitałowej Enei, miała w pierwszym kwartale 2019 roku 110 mln zł zysku netto wobec 23,1 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk operacyjny Bogdanki wyniósł w pierwszym kwartale 6128 mln zł wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność EBIT wyniosła 23,7 proc., tj. o 16,5 p.p. więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

EBITDA Bogdanki wyniosła 222,9 mln zł, również zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Przed rokiem EBITDA sięgnęła 127,4 mln zł. Rentowność EBITDA była wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2018 r. i wyniosła 41,2 proc.

Przychody Bogdanki wyniosły 540,8 mln zł, co oznacza wzrost o 35,6 proc. rdr.

Polska Agencja Prasowa