Enea porzuca zielone certyfikaty by uniknąć strat

31 października 2016, 06:30 Alert
Enea_logo

Zarząd Enei poinformował, żeż w dniu 28 października 2016 r. spółka złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, tzw. zielonych certyfikatów.

Jak informuje Enea, decyzje o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umów dotyczą kontraktów zawartych w latach 2006-2014 z firmami: Farma Wiatrowa Krzęcin, Megawind Polska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna, PGE Energia Natury, PEW, PSW, In.ventus, EW Śniatowo oraz Golice Wind Farm.

Spółka przewiduje, że umowy powinny ulec rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r., a dokładna data ich rozwiązania jest uwarunkowana zapisami kontraktowymi.

Enea wyjaśnia, że przyczyną jej decyzji było wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa. Spółka podaje jednocześnie, że skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez nią straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów.

Jak podaje Enea szacowana całkowita wartość jej zobowiązań umownych wynosiła około 1,187 mld zł netto. Wartość ta została obliczona według formuł cenowych przyjętych w umowach za okres od 28.10. 2016 r. do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania Umów.

Jak wyjaśnia Enea zmiany prawa, do których doszło po dniu zawarcia umów spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzenia wiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów. W związku z tym w ocenie spółki na dzień sporządzenia raportu (28.10.2016 r.) nie jest możliwe podanie przyszłej wartości rynkowej zielonych certyfikatów, do nabycia których spółka byłaby zobowiązana do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów.

Enea/Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl