Enea przedstawiła nowy raport ESG

27 maja 2022, 06:30 Alert

Enea przedstawiła raport ESG (Environmental, Social and Governance), w którym podsumowała działania w trzech obszarach odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego. W publikacji zostało zaprezentowane podejście spółki do zarządzania poszczególnymi obszarami, obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe.

Enea podaje, że raport stanowi również przegląd inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych, programów badawczo-rozwojowych i projektów zaangażowania społecznego, realizowanych w 2021 roku. Duża część raportu została poświęcona aktualizacji strategii rozwoju.

– Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku nie tylko potwierdza zobowiązania firmy wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, ale również znacząco je poszerza. – Zadaniem, które sobie wyznaczyliśmy jest „Zielona zmiana Enei”, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy, która umożliwi Enei wzrost wartości, a do 2050 roku także osiągnięcie neutralności klimatycznej. W tym celu będziemy sukcesywnie zwiększać moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii. Planujemy także wydzielenie ze struktur Grupy i przekazanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Strategia zakłada także rozwój nowych linii biznesowych, wśród których kluczowe będą magazyny energii, niezbędne dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski – wyjaśnia Paweł Majewski, prezes Enei.

Spółka zaznacza, że interesariusze znajdą w publikacji nie tylko sprawozdanie z osiągniętych już celów i rezultatów dotychczasowych działań, ale także informacje o planowanych przedsięwzięciach strategicznych oraz przyjętych celach krótko-, średnio- i długoterminowych. W raporcie zostały przedstawione m.in. wieloletnie harmonogramy: redukcji emisji CO2 oraz zmian w strukturze wytwarzania energii.

Raport ESG można znaleźć tutaj.

Enea/Jędrzej Stachura

Enea zbuduje prototyp domowego magazynu energii elektrycznej