Energa Operator ma zielone światło na budowę linii wysokiego napięcia dla południowej części Gdańska

13 grudnia 2021, 17:30 Alert

Rada Miasta Gdańska na wniosek Energa-Operator uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk-Błonia–GPZ Maćki–GPZ Pruszcz Gdański. Ta strategiczna inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców południowej części Gdańska i okolicznych miejscowości. Linia ta wraz z GPZ Maćkowy znacznie poprawią pewność zasilania aglomeracji trójmiejskiej, a także umożliwią dalszy rozwój gospodarczy regionu.

Głosowanie nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla linii wysokiego napięcia Błonia-Maćkowy poprzedzone zostało publiczną dyskusją dotyczącą projektu planu.

– Budowa linii wysokiego napięcia relacji Błonie-Maćkowy to niezwykle strategiczna inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Gdańska i Pomorza. Potwierdziło to wspólne glosowanie nad projektem planu miejscowego, ponad podziałami, na listopadowej sesji Rady Miasta – twierdzi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

– Uważam, iż jest to bardzo ważny z punktu widzenia formalnego etap – zauważyć należy, że temat został rozpoczęty już w latach 80tych XX wieku. Z tej perspektywy, dwutorowa linia energetyczna relacji Błonie-Maćkowy będzie zwieńczeniem tego wieloletniego procesu związanego z zapewnieniem odpowiedniej mocy oraz bezpieczeństwa energetycznego południowych dzielnic Miasta Gdańska. Do niedawna istniejąca na tym obszarze infrastruktura energetyczna nie była w stanie sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na moc ze strony rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego, a także przedsiębiorstw. Sytuację zdecydowanie poprawiła ukończona w 2019 roku budowa GPZ Maćkowy. Stacja o mocy 50 MVA zapewnia obecnie energię nie tylko mieszkańcom dzielnicy Maćkowy, ale również dzielnic Łostowice, Orunia-św. Wojciech-Lipce. Stacja wzmacnia również bezpieczeństwo energetyczne Chełmu, Oruni a także okolicznych miejscowości – Borkowa oraz Kowal. Stacja ta pozwoli na realizację wielu inwestycji mieszkaniowych i usługowych” – mówi Łukasz Malinowski, dyrektor generalny Oddziału Gdańskiego Energa Operator

Podkreślić również należy, że proces jest niezwykle skomplikowany pod względem formalno-prawnym – na odcinku, który jest jeszcze projektowany (od GPZ Maćkowy do SE Gdańsk Błonia), linia przebiega przez 190 działek, dla wszystkich pozyskano już prawo do nieruchomości, a tylko w jednym przypadku nie jest ono prawomocne i ostateczne, gdyż niektóre decyzje administracyjne uzyskane w trybie z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały zaskarżone do Wojewody Pomorskiego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Ponadto, projekt budowlany na całym odcinku (w tym wzdłuż północnej granicy parku Ferberów) posiada wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane przez Prawo Budowlane, w tym między innymi uzgodnienie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na budowę linii napowietrznej 110 kV. Natomiast dla części trasy linii, zlokalizowanej na terenach zamkniętych (linie kolejowe, trasa H. Sucharskiego), posiadamy ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. Dodatkowo, Spółka Energa Operator podpisała porozumienie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej w stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia.

– Od sprawnego działania GPZ Maćkowy uzależnione są bezpieczne dostawy energii elektrycznej dla blisko 40 tysięcy mieszkańców Gdańska oraz terenów przyległych. Stąd uchwalenie przez Radę Miasta Gdańska Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk-Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański, która pozwoli na dwustronne zasilenie stacji, ma także strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa tego regionu – dodaje dyrektor generalny.

Energa Operator/Michał Perzyński