Europa nie radzi sobie z recyklingiem. Problem dotyczy również Polski

27 września 2018, 12:45 Alert
śmieci środowisko recykling

Okazuje się, że Unii Europejskiej jest coraz bliżej do „społeczności recyklingu”, jednak przed krajami Wspólnoty jest jeszcze dużo wyzwań. Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego implementacji prawodawstwa związanego z gospodarką odpadami i recyklingiem, aż 14 państw Unii Europejskiej może nie osiągnąć unijnego celu, jakim jest wprowadzenie 50-procentowego recyklingu odpadów do 2020 roku. KE wskazuje, że postęp w rozwoju recyklingu jest zauważalny, jednak w legislacji UE istnieją poważne luki prawne wymagające pilnego uzupełnienia przepisami.

Raport Komisji Europejskiej zawiera analizę postępów we wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz szereg zdefiniowanych wyzwań, stojących przed decydentami krajów UE. Komisja pod lupę wzięła odpady: komunalne, budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Według wyliczeń KE, 14 państw Wspólnoty nie osiągnie poziomu 50-procentowego recyklingu odpadów. Do tej grupy należą: Hiszpania, Słowacja, Rumunia, Polska, Portugalia, Łotwa, Węgry, Grecja, Finlandia, Estonia, Cypr, Chorwacja, Malta oraz Bułgaria. Jak czytamy na stronie polskiego resortu środowiska „nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro”.

– ,, Dzięki przepisom UE dotyczącym odpadów, przyjętym ostatnio przez Parlament Europejski i Radę Ministrów, Europa może stać się światowym liderem w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami i dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Wciąż istnieją różnice w Europie, ale postęp jest niezbędny i możliwy, jeżeli odpowiednie władze krajowe i lokalne wdrożą działania określone w niniejszym sprawozdaniu. Komisja służy pomocą, oferując pomoc techniczną, wsparcie funduszy strukturalnych oraz w wymianie najlepszych praktyk” – wyjaśnia Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej. KE będzie przeprowadzać wizyty w państwach członkowskich zagrożonych niespełnieniem celów dotyczących odpadów komunalnych do 2020 roku, ,,w celu omówienia możliwości i wyzwań z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz odpowiednio zainteresowanymi stronami”.

Zgodnie z legislacją UE 50 procent odpadów powinny stanowić śmieci nadające się do ponownego przetworzenia, czyli do recyklingu. Kraje powinny osiągnąć ten celu do 2020 roku. Po aktualizacji przepisów postawiono kolejne ambitne cele: 55 procent recyklingu do 2025 roku, 60 procent do 2030 oraz 65 procent do 2035 roku.

W 2016 roku Europejczycy wygenerowali średnio 480 kg odpadów komunalnych na osobę, z czego 46 procent zostało poddanych recyklingowi lub kompostowaniu, a jedna czwarta była składowana w miejscach docelowych. Szczególnym wyzwaniem jest recykling tworzyw sztucznych – jedynie 40 procent opakowań z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi (dane za 2015 r.). W przypadku Polski wskaźnik recyklingu – według danych Eurostatu –wyniósł 44 procent, natomiast wskaźnik składowania śmieci – 36 procent. Dane dotyczące polskich odpadów nie są obiecujące, o czym informowała także Najwyższa Izba Kontroli. Według jej raportu w naszym kraju brakuje skutecznego systemu gospodarowania zużytymi akumulatorami i bateriami, w efekcie czego nie można jasno wskazać, jaki jest poziom odzyskiwania tych odpadów.

Komisja Europejska/EuBusiness.com/Najwyższa Izba Kontroli/Patrycja Rapacka