GDDKiA: Przetarg na Południową Obwodnicę Warszawy był zgodny z prawem

10 czerwca 2015, 10:45 Drogi

OŚWIADCZENIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W nawiązaniu do pojawiających się pytań odnośnie odwołań złożonych od wyników rozstrzygnięcia przetargu na Południowa Obwodnicę Warszawy na odcinku w. Puławska – w. Lubelska i pojawiających się nieprawdziwych informacji o naruszeniu przez GDDKiA pzisów  prawa podczas dokonania oceny ofert informujemy, że wybór najkorzystniejszych oferty został dokonany w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Wybierając najkorzystniejsze oferty na realizację wszystkich trzech zadań starannie weryfikowaliśmy je – zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – również pod kątem potencjalnego zjawiska zaoferowania rażąco niskiej ceny.

Każdemu z oferentów zadaliśmy od ok. 100 do ok. 120 pytań, otrzymaliśmy łącznie 3,7 tys. stron wyjaśnień  dotyczących elementów ceny. Weryfikowana były m.in. zaproponowana technologia realizacji inwestycji, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt.

Przyjęty system realizacji inwestycji  Projektuj i Buduj umożliwia wykonawcy pewną swobodę  w oborze rozwązań projektowych i technicznych przy wykorzystaniu swojego unikalnego doświadczenia i wiedzy. To zaś pozwala na znaczną optymalizację kosztów. Przykładem jest budowa przez firmę Strabag trasy S8 Opacz – Paszków za ok. 60 proc. wartości kosztorysu przyjętego przez zamawiającego. Oszczędności w stosunku do szcunków inwstora zostały uzyskane m.in. na zmianie przyjętego zakresu robot ziemnych – możliwe okazało się zmniejszenie nasypów przy jednoczesnym dochowaniu warunków zapisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

Odmowa odwołującym się firmom zapoznania się z wyjaśnieniami złożonymi przez pozostałych uczestników postępowania nie powinna bulwersować czy nawet dziwić.

Zastrzeżenia swoich wyjaśnień  i złożonychdokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa mogą dokonać wszystkie firmy, które biorą udział w przetargach publicznych. Takie prawo daje im ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kourencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione publicznie informacje m.in. techniczne czy technologiczne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania dotyczące zachowania ich poufności.

Wszyscy wykonawcy ubiegający się o kontrakty na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, którzy proszeni byli o złożenie wyjaśnień zastrzegli w całości lub w części swoje odpowiedzi jako tajemnicę przedsiębiorstwa, również Ci, którzy złożyli odwołania od tej czynnośi. Unikalna wiedza i doświadczenie oferentów składających najkorzystniejsze oferty w przetargu, która pozwala im na obniżenie kosztów realizacji inwestycji w stosunku do innych ubiegających się o te same zlecenia jest ich przewagą konkurencyjną i jako taka może podlegać utajnieniu na złożony wniosek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działa w oparciu o przepisy prawa i w jego granicach.