Jest zgoda na kluczowe umowy ws. rozbudowy Elektrowni Ostrołęka

30 listopada 2016, 16:54 Alert

Rady nadzorcze Enei i Energi wyraziły zgodę na zawarcie umowy inwestycyjnej między Energą, Eneą i Elektrownią Ostrołęka oraz zbycie przez Energę na rzecz Enei 50 proc. akcji w spółce Elektrownia Ostrołęka za ok. 101 mln zł – podały spółki w komunikatach. Tym samym energetyczne spółki dostały zgodę na współpracę przy projekcie Ostrołęka C. Równocześnie  Energa podała, że ma zgodę rady nadzorczej na zawarcie przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka wieloletniej umowy z Polską Grupą Górniczą na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C –  Szacunkowa wartość umowy wg cen z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Umowa Energi z Eneą

Spółki podały, że przebieg współpracy co do zasady będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: etap rozwoju – do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; etap budowy – do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz etap eksploatacji – komercyjna eksploatacja Ostrołęki C.

Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa

„Po zakończeniu etapu rozwoju, strony są zobowiązane do uczestnictwa w etapie budowy przy założeniu, że spełniony jest warunek rentowności projektu, a finansowanie projektu nie naruszy kowenantów stron” – napisano.

Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju projektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł.

Do realizacji inwestycji Energa zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka SA, stanowiące 50 proc. w jej kapitale zakładowym na rzecz Enei w kwocie ok. 101 mln zł.
Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej jest uzyskanie zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji projektu. „Elektrownia Ostrołęka SA przy realizacji określonych założeń (w tym przy odpowiednim udziale Energa, Enea oraz ewentualnych inwestorów finansowych) i zakładając wprowadzenie rynku mocy lub innych mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji projektu” – napisano.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy inwestycyjnej przez Energę, Eneę i Elektrownię Ostrołęka.Spółki planują ogłosić przetarg na wybór generalnego wykonawcy bloku energetycznego do końca 2016 roku i zakończyć inwestycję budowy bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW w drugiej połowie 2023 r.

Energa ma zgodę Rady Nadzorczej  na zawarcie wieloletniej umowy z PGG na dostawy węgla

Energa ma zgodę rady nadzorczej na zawarcie przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka wieloletniej umowy z Polską Grupą Górniczą na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C – podała Energa w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wg cen z września br. wynosi 3,9 mld zł.
Przedmiotem parafowanej umowy jest dostawa do Ostrołęki C wolumenu bazowego w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie. Umowa przewiduje dziesięcioletni okres jej obowiązywania, a za początek okresu przyjmuje się dzień rozpoczęcia eksploatacji elektrowni.

Według zapisów umowy istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejne 10 lat.

„Zgodnie z parafowaną umową formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od poziomu rentowności projektu Ostrołęka C, zapewniając jego optymalizację ekonomiczną. W formule powiązano koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także przewidziano odpowiedni mechanizm podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2” – napisano w komunikacie.
Energa podała, że umowa będzie realizowana według cen wyliczanych zgodnie z formułą na każdy kolejny kwartał, jednak na użytek oszacowania wartości umowy dla dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania przyjęto cenę węgla obliczoną w oparciu o średni kurs Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) z września 2016 roku oraz wolumen dostaw na poziomie 2 mln ton rocznie. Wówczas wartość umowy według cen realnych z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od spełnienia m.in. warunków zawieszających: wydania polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, zamknięcia finansowania, tj. potwierdzenia ze strony Elektrownia Ostrołęka SA faktu zawarcia wszystkich umów niezbędnych do sfinansowania budowy i rozpoczęcia eksploatacji oraz spełnienia lub uchylenia wszystkich warunków zawieszających na rozpoczęcie wykorzystania środków finansowych na podstawie tych umów.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy wieloletniej przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka SA oraz PGG.

 

Listopad to kluczowy miesiąc dla rozbudowy Elektrowni Ostrołęka

 

Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl

AKTUALIZACJA: godz. 17:15, 30.11. 2016