JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami

30 sierpnia 2016, 06:45 Alert

JSW ma porozumienie z obligatariuszami. Uzgodniła warunki dalszej działalności i spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,8 mln USD. Nowy harmonogram zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty w początkowym okresie i wydłużenie spłat o 5 lat, czyli do 2025 r. – podała spółka w komunikacie.

JSW porozumiała się z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie w obecności ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego. Porozumienie dotyczy papierów wyemitowanych przez JSW w ramach programu ustanowionego 30 lipca 2014 r.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

W ramach zawartego porozumienia, uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji zakładający obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o 5 lat (tj. do roku 2025).

– Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – poinformował cytowany w komunikacie Tomasz Gawlik, prezes JSW.

– Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – powiedział, cytowany w komunikacie, minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Jak napisano w raporcie, porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym informacyjnych.

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie, aktualnym i prognozowanym, wskaźnika pokrycia obsługi długu.

– Zgodnie z porozumieniem, obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tzw. opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty programu emisji – napisano w raporcie.

W trakcie rozmów z obligatariuszami, JSW zaproponowała działania optymalizacyjne, które będzie realizować, by poprawić wynik grupy i osiągnąć rentowność. Wśród tych działań jest przekazanie części jednostek produkcyjnych – Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński – do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wraz z częścią załogi, odpowiednio: w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017.

Zarząd spółki podjął też decyzję dotyczącą dezinwestycji aktywów, które nie są dla firmy strategiczne. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ oraz WZK Victoria.

– Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie grupy kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku – napisano w raporcie.

– JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne, jak i equity – podała spółka.

Dodatkowo JSW podejmuje działania, które mają doprowadzić do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy o ok. 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

Polska Agencja Prasowa