NIK przyjrzy się realizacji zadań w energetyce, m.in. w górnictwie i offshore

8 stycznia 2021, 06:15 Alert
nik najwyższa izba kontroli
Źródło: Wikipedia

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała plan kontroli na 2021 rok. Jednym z głównych obszarów, który weźmie pod lupę będzie energetyka. Kontrolą zostanie objęta restrukturyzacja sektora węgla kamiennego, program walki ze smogiem, realizacja budowy infrastruktury gazowej, modernizacja ciepłownictwa i budowa morskich farm wiatrowych w Polsce.

Infrastruktura gazowa

NIK w kalendarzu kontroli wpisała przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych dla gazu ziemnego. Pytanie definiujące cel główny kontroli będzie dotyczył tego, czy działania realizowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski po roku 2022. Realizacja kontroli ma odbyć się na przełomie lutego i marca, opracowanie raportu zaś kwietniu. W tym samym miesiącu ma odbyć się jego akceptacja.

Restrukturyzacja górnictwa i ciepłownictwo

W 2018 roku rząd przyjął „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Jego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zapewnienie niezależności energetycznej Polski. Przedmiotem kontroli będzie skuteczność i terminowość wdrażania tego programu. Pytanie definiujące będzie dotyczyło tego, czy skutecznie i terminowo wdrożono działania określone w „Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 roku. Kontrola ma odbyć się na przełomie marca i kwietnia. Opracowanie i akceptację zaplanowano na styczeń 2022 roku.

Podobnie terminy zaplanowano dla kolejnego sektora energetyki, którym jest ciepłownictwo. NIK zbada rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych . Izba sprawdzi, czy działania administracji publicznej zapewniają rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych.

Morska energetyka wiatrowa

NIK zbada także rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Izba przyjrzy się czy stworzenie regulacji prawnych i finansowych, które będą stymulować rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Realizacja raportu ma odbyć się na przełomie lutego i marca 2021 roku, a przygotowanie i akceptacja raportu ma odbyć się kwietniu.

Tematem pokrewnym dla morskich farm wiatrowych jest realizacja inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w kontekście realizacji portów instalacyjnych i serwisowych dla offshore. NIK zbada czy spółki zarządzające portami w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu – w obszarze działalności inwestycyjnej oraz administracyjnej i zarządczej – prawidłowo realizowały harmonogramy i plany finansowe, a minister właściwy ds. gospodarki morskiej rzetelnie wykonywał prawa właścicielskie w odniesieniu do tych portów. Realizacja kontroli ma odbyć się na przełomie lutego i marca 2021 roku, a przygotowanie i akceptacja raportu ma odbyć się kwietniu.

Czyste powietrze

NIK przyjrzy się wreszcie realizacji programu Czyste Powietrze, kluczowego narzędzia w walce ze zjawiskiem smogu w Polsce. NIK będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania czy warunki udzielania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz sposób jego obsługi i realizacji przez właściwe podmioty, umożliwiają osiągnięcie zakładanych rezultatów programu. Podobnie jak poprzednie kontrole, jego realizacja odbyć się na przełomie lutego i marca 2021 roku, a przygotowanie i akceptacja raportu ma odbyć się kwietniu.

NIK/Bartłomiej Sawicki

NIK krytykuje dotychczasową walkę ze smogiem