Kulczycka: Polski program atomowy musi mieć finansowanie

17 września 2014, 10:20 Atom

Budowa elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd.

Zdaniem Lewiatana oraz Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki podstawowym wyzwaniem polskiej strategii energetycznej jest trwałe zapewnienie bezpieczeństwa dostaw odpowiedniej ilości energii po akceptowalnych cenach.

Energetyka jądrowa istotnie zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię ponieważ zapewniając znaczny udział krajowej produkcji energii po stabilnych cenach zmniejszy ryzyka związane z ich zmiennością oraz dostępnością surowców energetycznych w perspektywie 60-80 lat – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Energetyka jądrowa pozwala realizować długofalowe cele polityki energetyczno-klimatycznej zarówno o charakterze globalnym jak i na poziomie Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście przygotowanej przez Komisję Europejską reformy systemu EU ETS oraz ustalenia nowych celów redukcji gazów cieplarnianych planowanych na lata 2030 i 2050. Dla polskiej energetyki opartej o paliwa kopalne energetyka jądrowa może być platformą do łagodnego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu niezbędnych dostaw energii do odbiorców.

Energia jądrowa stanowi również doskonały sposób ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wód. Skuteczna realizacja PPEJ będzie sprzyjać wypełnianiu krajowych zobowiązań emisyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanych do wprowadzenia zaostrzonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla(CO2) oraz nowych wymagań w zakresie emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), pyłów PM10, PM2,5 oraz rtęci dla konwencjonalnych źródeł spalania. Realizacja PPEJ może stanowić konkretną odpowiedź na te wyzwania.

Stabilne wytwarzanie energii w elektrowni jądrowej poprawi warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego zwiększając jego bezpieczeństwo.

Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej stanowi kolejny ważny argument, przemawiający za koniecznością realizacji PPEJ. Dywersyfikacja ta pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami krajowych kopalin dzięki czemu z zasobów tych będą mogły korzystać zarówno obecne jak i przyszłe pokolenia.

Budowa elektrowni jądrowej to również ważny element modernizacji krajowego sektora energetycznego. Realizacja tego projektu zapewni dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych technologii, co przyczyni się do unowocześnienia całej gospodarki. Ważny jest także szeroki i wszechstronny udział polskich przedsiębiorstw i zaplecza naukowego w realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, do których trafi znacząca część wartości projektu.

Jednakże, aby uzyskać korzyści wynikające z funkcjonowania energetyki jądrowej należy już teraz określić ramy ekonomiczne, które umożliwią realizację budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zapewnienie finansowania tej inwestycji jest kluczowe dla jej przyszłej realizacji. Dlatego też, potrzebne jest jak najszybsze rozpoczęcie przez rząd publicznej dyskusji odnośnie dostępnych i akceptowalnych mechanizmów wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia. Należy zdecydować, czy rząd jest skłonny zaakceptować dla polskiego projektu brytyjski model zapewnienia finansowania poprzez kontrakty różnicowe, który po długich negocjacjach ma szanse uzyskać wkrótce akceptację Komisji Europejskiej, czy też przewiduje inny mechanizm finansowania dla tych elektrowni.

Dyskusja o mechanizmach wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia oraz cenach energii z elektrowni jądrowych nie powinna być odkładana.

Należy zapewnić priorytet najwyższym standardom bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez partnerstwo strategiczne z doświadczonym operatorem jądrowym na wczesnym etapie realizacji projektu. Przygotowanie budowy elektrowni jądrowych w Polsce powinno odbywać się przy trwałym i silnym poparciu politycznym i społecznym. Konieczne jest zatem prowadzenie aktywnej i rzetelnej polityki informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pracy elektrowni jądrowych oraz korzyści wynikających z budowy i funkcjonowania tych elektrowni dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej nie spowodowało istotnego przyspieszenia prac w zakresie przygotowania budowy pierwszej elektrowni. Wręcz przeciwnie, projekt traci wymaganą dynamikę generując koszty oraz obniżając wiarygodność tego strategicznego programu polskiej gospodarki.

Konfederacja Lewiatan wyraża gotowość do udziału w publicznej dyskusji prowadzonej z udziałem przedstawicieli rządu w tej tak ważnej dla gospodarki sprawie oraz apeluje o pełne zaangażowanie wszystkich stron odpowiedzialnych za Program Polskiej Energetyki Jądrowej dla jego sprawnego i efektywnego wdrożenia.