LitPol Link z dofinansowaniem z UE

15 lipca 2015, 14:02 Alert
LitPol Link

(LitPol Link)

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 27,4 mln euro na budowę połączenia elektroenergetycznego LitPol Link między Polską a Litwą. Narzędzie finansowe Łącząc Europę opłaci zatem 67 procent kosztu projektu.

Projekt budowy mostu energetycznego Polska-Litwa jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Dlatego Unia Europejska nadała decyzją 1364/2006/WE projektowi status priorytetowy i partycypuje w jego kosztach.

Decyzja podkreśla, że Wspólnota wspiera połączenia międzysystemowe, współpracę operacyjną i rozwój transeuropejskich sieci energetycznych w celu osiągnięcia skutecznego funkcjonowania i rozwoju rynku, ułatwienia rozwoju i ograniczenia odizolowania regionów oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Zadaniem Projektu jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy wraz z koniecznym wzmocnieniem polskiej sieci przesyłowej w obszarze północno-wschodniej Polski dla zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa jej dostaw.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa”

Ponadto, PSE S.A., decyzją Komisji Europejskiej, otrzymał dofinansowanie z funduszu TEN – E na Projekt „Studium wykonalności dla projektu LitPol Link”. Działanie składa się z zestawu 8 pakietów prac podzielonych na dwa podprojekty:

W ramach podprojektu 1 – „Budowa linii dwutorowej 400 kV Ełk – granica RP”

W ramach podprojektu 2 – „Rozbudowa stacji 400/200/110 kV w Ełku – faza II”.

Projekt Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa i zadania planowane do roku 2020 stanowią przedsięwzięcie, którego podstawowym celem jest połączenie rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich (tj.: Litwy, Łotwy i Estonii) z rynkiem Europy kontynentalnej. Wielkość naszego kraju i konfiguracja sieci elektroenergetycznych powodują, że obecny poziom połączeń transgranicznych nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

Brak połączenia z Litwą, a pośrednio z Łotwą i Estonią, uniemożliwia tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej z udziałem tych państw. Realizacja projektu połączenia transgranicznego, łącznie z rozbudową Krajowego Systemu Przesyłowego, umożliwi poprawę warunków elektroenergetycznych w regionie oraz przyczyni się do stworzenia trasy tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodem i zachodem Europy.

Efektem realizacji inwestycji dla Polski będzie rozbudowa znaczącej części Krajowego Systemu Przesyłowego w północno – wschodniej części kraju (rysunek przedstawia planowane do zrealizowania do roku 2015 inwestycje).

Rozbudowa sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski i zwiększenie gwarancji przesyłu energii elektrycznej stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego tych regionów oraz zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii”, Działanie 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.”

Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego z Litwą został podzielony na dwa etapy. Pierwszy realizowany będzie w perspektywie finansowania 2007-2013 (co oznacza, że jego realizacjazakończy się nie później niż w 2015 r.). Drugi natomiast w okresie programowania 2014-2020.

W skład projektu Polska–Litwa do 2015 wchodzą:

Linia 400 kV Ełk – Granica RP (kierunek Alytus)

To kluczowa inwestycja projektu. Trasa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV będzie przebiegać od stacji Ełk Bis do granicy Polski i dalej do stacji Alytus – po stronie litewskiej. Ze względu na różnice parametrów występujące w systemach przesyłowych Polski i Litwy, konieczne jest wybudowanie stacji konwertorowej back-to-back, która pozwoli na połączenie dwóch niezsynchronizowanych systemów przesyłowych. Długość linii to około 112 kilometrów.

Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis(etap I i II)

Na terenie gminy Ełk znajduje się stacja elektroenergetyczna Ełk 220/110 kV. Aby móc wprowadzić do systemu energetycznego nowe linie 400 kV z Łomży oraz z Alytus na Litwie, należy wybudować stację Ełk Bis 400/110 kV i połączyć ją linią 110 kV z istniejąca stacją Ełk.

Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew

Lokalizacja stacji Ołtarzew jest przewidziana na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Stacja będzie transformować napięcie z 400 kV na 220 kV i 110 kV. Do stacji wprowadzone zostaną linie 400 kV, 220 kV i 110 kV, aktualnie przebiegające w pobliżu budowanej stacji.

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Łomża – Narew

To pierwsza z zaplanowanych inwestycji na terenie Polski północno-wschodniej, w ramach projektu. Obejmuje ona budowę ok. 117 km linii. Około 10 proc. trasy linii znajduje się na terenach leśnych. Tam gdzie jest to możliwe, zostaną zastosowane słupy nadleśne, przechodzące ponad konarami drzew. W ten sposób zminimalizuje się wycinkę lasów i ingerencję w środowisko.

Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV

Stacja ta znajduje się na terenie miasta Ostrołęka i obecnie funkcjonuje jako stacja 220/110 kV, docelowo będzie stacją 400/220/110 kV. Stanie się ona ważnym elementem sieci elektroenergetycznej. Ze względu na swoje położenie stacja Ostrołęka jest istotnym ogniwem powstającego połączenia Polska – Litwa.

Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew

Stacja Narew zlokalizowana jest na terenie gminy Turośń Kościelna w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Obecnie, stacja jest połączona linią 400kV ze stacją Miłosna. Docelowo zostanie do niej doprowadzona linia 400 kV Ostrołęka – Narew, dlatego niezbędne jest rozbudowanie stacji w szczególności o pole liniowe 400 kV i pole pomiaru napięcia.

Linia 400 kV Ełk Bis – Łomża

Linia Ełk Bis – Łomża przebiegać będzie jako dwutorowa linia napowietrzna 400 kV, na odcinku 85 km, przez 11 gmin. Linia połączy nową stację Ełk Bis z nową stacją Łomża.

Budowa stacji 400 kV lub 400/110 kV Łomża

Stacja Łomża zostanie wybudowana na terenie leśnym w gminie Łomża. Zajmie około 9 ha powierzchni i będzie tzw. rozdzielnią systemową. Do stacji dochodzić będą: dwutorowa linia 400 kV z Ełku, jednotorowa linia 400 kV z Narwi oraz dwutorowa linia 400 kV z Ostrołęki. Rozdzielnia będzie kierowana zdalnie, bez stałej obsługi na miejscu.

Linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów

Linia Miłosna – Siedlce Ujrzanów przebiegać będzie przez 12 gmin i połączy ona dwie stacje: Miłosna i Siedlce Ujrzanów. Długość linii wyniesie około 87 km, z czego 19 km to istniejący odcinek wspólny z dwutorową linią Miłosna – Narew.

Budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów

Stacja Siedlce Ujrzanów będzie usytuowana w miejscowości Ujrzanów, w gminie Siedlce, w województwie mazowieckim. Region siedlecki pozyska zatem pierwszą stację, która umożliwi zmianę napięcia z 400 kV na 110 kV. Stacja będzie bezobsługowa, sterowana zdalnie.

Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów

Stacja usytuowana będzie w pobliżu miejscowości Stanisławów, w województwie mazowieckim, na trasie istniejącej linii 400 kV relacji Miłosna – Narew oraz linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Do stacji planuje się wprowadzić budowaną linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów. Stacja będzie bezobsługowa, sterowana zdalnie.

Na realizację pierwszego etapu Projektu, 30 września 2008 r., została podpisana umowa dotyczącą przygotowania projektu, tzw. Pre- umowa.

Zgodnie z jej zapisami PSE S.A. zobowiązał się do przeprowadzenia 11 inwestycji liniowych i stacyjnych, które zostały zgrupowane w 6 wniosków o dofinansowanie:

Wniosek nr 1 – Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew

Wniosek nr 2 – Budowa linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew

Wniosek nr 3 – Budowa linii Ełk Bis- Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II)

Wniosek nr 4 – Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów

Wniosek nr 5 – Budowa linii Ełk Bis- Granica RP

Wniosek nr 6 – Budowa stacji Stanisławów