Minister Szyszko rozmawiał na Radzie UE o reformie systemu ETS

21 czerwca 2016, 17:15 Alert
Szyszko
fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

(Ministerstwo Środowiska)

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w Radzie UE ds. Środowiska (ENVI). W agendzie rozmów znalazły się m.in. takie tematy, jak przegląd dyrektywy EU ETS, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Porozumienie Paryskie.

Przegląd dyrektywy UE ETS

Jednym z punktów Rady była debata polityczna nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE, tzw. dyrektywa EU ETS. W tym punkcie minister Jan Szyszko zaznaczył, że w kontekście zmian dyrektywy EU ETS bardzo istotną rolę powinny odegrać ustalenia Porozumienia Paryskiego.

– Pochłanianie emisji gazów cieplarnianych powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji tych gazów. Propozycja Komisji Europejskiej w zakresie reformy systemu EU ETS powinna być bardziej dostosowana do ducha Porozumienia Paryskiego, a jednocześnie musi zapewniać odpowiednią ochronę przemysłu europejskiego, by nie doprowadzić do wzrostu kosztów wytwarzania produktów, w tym energii – dodał minister.

Minister zwrócił również uwagę na specyficzną sytuację Polski związaną z wytwarzaniem energii. Dotychczas uzgodnione w konkluzjach Rady Europejskiej z 24 października 2014 r. cele i instrumenty wdrażania unijnej polityki klimatycznej, powodują konieczność podjęcia przez Polskę ogromnego wysiłku inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii. W świetle wdrażanych lub planowanych w ostatnim czasie przez część państw członkowskich rozwiązań, których celem jest bardziej elastyczne podejście do redukcji emisji CO2, Polska, ze względu na szczególne uwarunkowania w zakresie struktury paliw, będzie potrzebowała rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE do 2030 r. w bardziej efektywny kosztowo i elastyczny sposób niż włączenie w system EU ETS.

W opinii Polski wiele kwestii zawartych w propozycji Komisji Europejskiej wymaga dalszych pogłębionych dyskusji, szczególnie w kwestiach dotyczących ucieczki emisji oraz instrumentów wsparcia dla mniej zamożnych państw UE.

Porozumienie Paryskie

Kolejnym tematem posiedzenia był projekt Deklaracji Rady w sprawie ratyfikacji przez UE Porozumienia Paryskiego. Porozumienie to – po raz pierwszy w historii – zostało uzgodnione przez wszystkie państwa świata, które zobowiązały się do działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podczas Rady ministrowie UE ds. środowiska przyjęli deklarację dotyczącą ratyfikacji Porozumienia Paryskiego. Zgodzili się, że porozumienie powinno być ratyfikowane tak szybko, jak to możliwe, ale nie wskazali konkretnego terminu. W ostatecznym tekście deklaracji zostały uwzględnione poprawki zaproponowane przez ministra Jana Szyszko, m.in. wskazujące na rolę Porozumienia Paryskiego w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Podczas Rady ENVI zostały także przyjęte konkluzje, w których Rada pozytywnie odnosi się do Planu działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowanego przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. Plan ten zawiera wytyczne obejmujące wszystkie etapy życia produktu – od jego projektu, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Podczas Rady minister Jan Szyszko zaznaczył, że przyjęte konkluzje uwzględniają większość uwag zgłoszonych przez Polskę. Dotyczyły one m.in. konieczności ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów żywnościowych oraz uwzględnienia roli lokalnych produktów w gospodarce o obiegu zamkniętym .

Rada UE ds. Środowiska odbyła się 20 czerwca w Luksemburgu. W agendzie rozmów znalazły się także inne zagadnienia, m.in. Projekt konkluzji Rady w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą.

Wśród spraw różnych omówione zostały ostatnie obrady międzynarodowe, w tym m.in. ósma konferencja ministerialna „Środowisko dla Europy”, która odbyła się w Batumi (Gruzja) w dniach 8–10 czerwca 2016 r. oraz druga sesja Zgromadzenia ONZ ds. Ochrony Środowiska Programu Narodów zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (Nairobi, 23-27 maja 2016 r.). Ponadto Słowacja, która od 1 lipca 2016 r. będzie sprawowała prezydencję w Radzie UE, przedstawiła swój program działania.