Ministrowie środowiska UE rozmawiali w Bratysławie o polityce klimatycznej

13 lipca 2016, 19:00 Alert
Sałek
Fot.: Ministerstwo Środowiska

(Ministerstwo Środowiska)

Międzynarodowe negocjacje klimatyczne były głównym tematem w drugim dniu nieformalnego spotkania ministrów UE ds. środowiska i klimatu. W wydarzeniu wziął udział Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Drugiego dnia obrad ministrów UE środowiska i klimatu rozmowy koncentrowały się na kwestiach związanych z międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi.

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył, że Porozumienie Paryskie nawiązuje do trzech konwencji przyjętych na Szczycie ziemi w Rio de Janeiro – o pustynnieniu, ochronie różnorodności biologicznej i Konwencji klimatycznej. Ta ostatnia mówi, że koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze można zmniejszyć poprzez bardziej racjonalne użytkowanie zasobów energetycznych, jak węgiel, ropa, gaz. Z drugiej strony dwutlenek węgla można wykorzystywać np. poprzez jego pochłanianie do regeneracji układów przyrodniczych, takich jak lasy, torfowiska, gleby rolne.

– Musimy osiągnąć cele wszystkich konwencji rozpoczętych w Rio – rozwiązać problem zmian klimatu, zapewnienia zrównoważonego rozwoju, spadku bioróżnorodności, czy erozji gleb. Tylko tak skoordynowane działania wpłyną na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, spadek problemu głodu i ubóstwa – powiedział minister Sałek.

Minister podkreślił również rolę sektora użytkowania gruntów w procesie redukcji gazów cieplarnianych. – Polityka klimatyczna powinna być traktowana w sposób całościowy, a nie być ograniczana jedynie do polityki przemysłowej czy energetycznej, które to sektory nie wystarczą aby rozwiązać globalny problem zmian klimatu.

Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. środowiska i klimatu odbyło się w dniach 11-12 lipca w Bratysławie.

Spotkanie koordynacyjne ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej

Przy okazji obrad odbyło się też spotkanie koordynacyjne ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii w ramach polskiego przewodnictwa w V4. Ministrowie rozmawiali m.in. o środowiskowych priorytetach polskiej prezydencji, wśród których znalazły się obszary, takie jak: zmiany klimatu, ochrona powietrza, ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone gospodarowanie zasobami.

Poruszono również kwestie organizacji 14. spotkania Ministrów Środowiska w formacie V4+ oraz Ukraina i Białoruś jako obserwatorzy, które planowane jest w październiku 2016 r. w Polsce.