Będą nowe opłaty koncesyjne na potrzeby magazynów energii i morskich farm wiatrowych

30 lipca 2021, 11:45 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje projekt rozporządzenia ws. wysokości opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiany wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie w morskich farmach wiatrowych. Rozporządzenie ma zostać przyjęte w trzecim kwartale tego roku.

Farma fotowoltaiczna. Fot: ZEPAK
Farma fotowoltaiczna. Fot: ZEPAK

Rozporządzenie ma być realizacją delegacji ustawowej, która znalazła się w nowelizacji Prawa energetycznego z 20 maja 2021 roku. Zgodnie z nią w ciągu czterech miesięcy należy wydać nowe rozporządzenie koncesyjne.

Będzie opłata koncesyjna magazynów energii, ale i system wsparcia

Z opublikowanych założeń do planowanego rozporządzenia wynika, że magazynowanie energii dla magazynów wymagających koncesji będzie wymagało opłaty koncesyjnej, obliczanej na podstawie współczynnika, identycznego jak dla wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.- Magazynowanie energii elektrycznej jest nowym rodzajem działalności objętej opłatą koncesyjną. Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw stworzyła ramy prawne dla rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce, m.in. znosząc istniejące bariery w tym zakresie, takie jak podwójne naliczanie opłat sieciowych – czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo, uwzględniono magazynowanie energii elektrycznej w systemach wsparcia OZE, kogeneracji, przy naliczaniu opłaty mocowej, a także w wyliczaniu stawki podatku akcyzowego, jak również wyłączono magazynowanie energii elektrycznej z konieczności przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Współczynnik opłaty koncesyjnej dla magazynowania energii elektrycznej, resort klimatu i środowiska proponuje ustalić na takim samym poziomie jak dla wytwarzania tej energii, przesyłania lub dystrybucji, czyli na poziomie 0,0005. – W związku z powyższym, określenie współczynnika na wskazanym poziomie pozwoli na zachowanie spójnego środowiska prawnego w opisywanym zakresie. W celu potwierdzenia stanowiska w sprawie właściwego określenia wysokości tego współczynnika ministerstwo klimatu i środowiska wystąpiło do prezesa URE z prośbą o opinię w sprawie. W odpowiedzi, Prezes URE przyjął stanowisko zbieżne z opisanym wyżej wskazując, że współczynnik ten powinien wynosić 0,0005, podobnie jak współczynnik dla pozostałych rodzajów działalności koncesjonowanej związanych z energią elektryczną – czytamy w uzasadnieniu.

O uwzględnienie systemu wsparcia przy rozwoju magazynów energii zabiegała Polska Grupa Energetyczna. Na początku lipca prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podkreślił, że system wsparcia dla magazynów energii powinien być w formie aukcji, oddzielnego systemu wsparcia. Dąbrowski wskazał wówczas że musi być specjalne taryfowanie dla magazynów energii. – Jeśli ma nastąpić rozwój magazynów energii na szeroką skalę, to musi być specjalna taryfa dedykowana magazynom energii. Będzie to zaliczane jako swojego rodzaju system wytwarzania energii, więc potrzebuje systemu wsparcia jak OZE czy kogeneracja – wyjaśnił.

PGE liczy na system wsparcia dla magazynów energii

Zmianie ma ulec sposób wyliczania opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych. Ma wynosić 23 tys. zł za każdy MW mocy zainstalowanej i będzie to maksymalna wysokość, dopuszczona ustawowo dla tego rodzaju działalności.

Nowa wysokość opłaty koncesyjnej

– Wysokość współczynnika ustalona w rozporządzeniu jest konsekwencją dyskusji nad kształtem obciążeń w zakresie danin publicznych nakładanych na morskie farmy wiatrowe, prowadzonych w trakcie prac nad ustawą offshore, w trakcie których zrezygnowano z podatku uzależnionego od wysokości mocy zainstalowanej w morskiej farmie wiatrowej. Wartość współczynnika, tj. 23 000 zł, była komunikowana w trakcie prac nad projektem ustawy offshore i uwzględnia równoważenie obciążeń fiskalnych morskich i lądowych technologii wiatrowych. Wysokość współczynnika została ustalona biorąc pod uwagę przeciętną wysokość podatku od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych, wynoszącą 36 tys. PLN/MW – czytamy w uzasadnieniu. Wartość tą pomniejszono o średnią opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, wynoszącą w przeliczeniu na rok eksploatacji 5 tys. zł za MW. Współczynnik został też pomniejszony o średni podatek od nieruchomości do oszacowanej wartości lądowej części infrastruktury morskiej farmy wiatrowej, wynoszący 8 tys. zł za MW rocznie.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Bliżej rozstrzygnięcia kluczowego rozporządzenia offshore. Czy rząd będzie premiował państwowe spółki?