Organizacje branżowe piszą list otwarty do GDDKiA

22 października 2013, 14:44 Drogi

Przedstawiciele niezależnych organizacji społecznych, działających na rzecz poprawy warunków realizacji kontraktów infrastrukturalnych; w tym zrzeszone w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa (OIGD), Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (ZPBUI) od szeregu miesięcy wspólnie z pracownikami GDDKiA próbują wypracować wzorce standardowych dokumentów wchodzących w skład SIWZ dla już rozpoczętych i przyszłych postępowań przetargowych w zakresie dróg krajowych i autostrad. Tymi dokumentami są między innymi: Instrukcja Dla Wykonawców [IDW], Program Funkcjonalno – Użytkowy [PFU], Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [WWiORB] oraz Warunki Kontraktowe [WK] – piszą przedstawiciele organizacji w liście do p.o. dyrektora GDDKiA, Lecha Witeckiego.

Od wielu lat apelujemy o to, by poszczególne części SIWZ, w skład której wchodzi także PFU, były opracowywane przez grono profesjonalistów, którzy znają zagadnienia zarówno od strony formalno-prawnej jak i technicznej, w taki sposób, by poszczególne części SIWZ były spójne, logiczne, wolne od błędów i pominięć, a przede wszystkim by gwarantowały równowagę stronom realizującym kontrakt i zabezpieczały ich interesy. Tylko takie warunki pozwolą na skuteczną i efektywną realizację zaplanowanych inwestycji. Stoimy na stanowisku, że głównym powodem obserwowanych dzisiaj trudności z realizacją bieżących kontraktów drogowych GDDKiA jest niewłaściwe i niestaranne przygotowanie tych inwestycji oraz brak spójności dokumentów wchodzących w skład SIWZ, w tym też całkowite wypaczenie idei standardowych wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC – podkreślają przedstawiciele organizacji w liście do p.o. dyrektora GDDKiA, Lecha Witeckiego.

Przedstawiciele naszych organizacji działający w Zespołach Roboczych przy GDDKiA od początku swojej aktywności wskazywali, że nie da się analizować rozdzielnie poszczególnych składników SIWZ: WK, PFU i WWiORB i domagali się przekazania do konsultacji poza WK również pozostałych dokumentów.

Tak się jednak nie stało i dopiero na przełomie września i października br. na stronach internetowych GDDKiA został zawieszony do konsultacji społecznych PFU (wraz z kilkoma innymi specyfikacjami). Przy czym, wskazywanym terminem, do którego należy wnosić uwagi jest 15 października br., co samo w sobie wskazuje, że GDDKiA nie oczekuje na rzetelne i przemyślane uwagi, bowiem w tak krótkim czasie nie da się tego dokonać. Ponadto, dodatkową przeszkodą jest brak wiedzy o pozostałych częściach dokumentacji przetargowej składających się na całość SIWZ i traktowanej jako komplet wymagań Zamawiającego. Z żalem odnotowaliśmy, iż nawet po pobieżnym zapoznaniu się z treścią PFU ujawniliśmy szereg zapisów ewidentnie sprzecznych z ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkań Zespołów Roboczych zawartych w WK. Podkreślamy w tym miejscu, że wszystkie te dokumenty, mimo że niższego rzędu, stanowią kontrakt i zawierają zwykle szereg zobowiązań dla wykonawców, z których niektóre są podane wprost, a niektóre ujawniają się w konfrontacji z jeszcze innymi dokumentami. Praktyka wskazuje, że zaskoczeni niektórymi wymaganiami są nie tylko wykonawcy, ale i sam zamawiający, po analizie konkretnego zapisu już w trakcie realizacji kontraktu. Dlatego czas przeznaczony na konsultacje powinien uwzględniać ten aspekt i odpowiadać skali zagadnienia.

Mimo to pragniemy poinformować Pana Dyrektora, że sama idea szerokich konsultacji dotyczących PFU (ale tylko i wyłącznie rozpatrywanego łącznie z innymi dokumentami wchodzącymi w skład SIWZ) znajduje nasze uznanie oraz, że włączymy się aktywnie w ten proces.

Jednakże, mając na względzie dotychczasowe wspólne działania i wstępne ustalenia poczynione podczas prac w Zespołach Roboczych, prosimy o wydłużenie czasu na przekazanie uwag do dnia 15 listopada br. Uważamy, że do tego czasu będziemy w stanie dokonać rzetelnej oceny zawartości merytorycznej PFU oraz spójności z WK i WWiORB, pod warunkiem wcześniejszego dokończenia prac Zespołów Roboczych nad WK, które z nieznanych nam powodów zostały przerwane w dniu 30 września br.

Jednocześnie pragniemy jeszcze raz wyrazić naszą pełną gotowość do kontynuowania współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy opracowaniu poszczególnych dokumentów wchodzących w skład SIWZ, w celu zapewnienia, że dokumenty te będą kompletne, spójne, jednoznaczne i co najważniejsze zrównoważone.