Parlament Europejski chce ujednolicić drogę ku neutralności klimatycznej

13 listopada 2020, 17:30 Alert

Parlament Europejski (PE) podał, że w drodze do zrównoważonej działalności, wszystkie państwa członkowskie muszą stać się bardziej konkurencyjne pod względem gospodarczym i ekologicznym, inwestycjom powinna przyświecać zasada niewyrządzania poważnych szkód, a przedsięwzięcia publiczne i prywatne muszą się uzupełniać. Instytucja unijna uważa, że pozwoli to wypełnić lukę inwestycyjną.

fot. Pixabay

Ekologiczna i neutralna działalność gospodarcza

Parlament proponuje, jak najlepiej sfinansować przejście na zrównoważoną, ekologiczną i neutralną pod względem emisji CO2 działalność gospodarczą. W niewiążącej rezolucji w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy oraz finansowania Zielonego Ładu, którą przyjęto w piątek, stosunkiem głosów 471 do 134 (przy 83 głosach wstrzymujących się), europosłowie podkreślili, że jednym z celów planu powinno być zapewnienie przejścia na zrównoważoną działalność gospodarczą. Są oni zdania, że zielona transformacja powinna w głównej mierze służyć zmniejszaniu dotychczasowych i potencjalnie pogłębiających się różnic pomiędzy państwami członkowskimi, wzmacniać konkurencyjność oraz zapewniać wysokiej jakości miejsca pracy – czytamy w komunikacje PE.

Zasady inwestowania

Eurodeputowani są zgodni co do tego, że inwestycje publiczne należy realizować w oparciu o zasadę niewyrządzania poważnych szkód. Zasada ta dotyczy zarówno celów środowiskowych jak i społecznych, w tym zredukowania różnic zarobków ze względu na płeć. Wyłącznie te programy krajowe i regionalne, w których tkwi największy potencjał osiągnięcia tych celów, powinny otrzymywać inwestycje publiczne.

Dlatego też Parlament chce ujednolicić wskaźniki dla zielonych inwestycji oraz metodykę, za pomocą których można dokonywać pomiaru skutków tych inwestycji. Aby inwestycje spełniały kryteria zielonej transformacji, należy uwzględnić też kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie systematyki. Dodatkowo, krajowe plany odbudowy gospodarczej powinny być dostosowane do krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP).

Eurodeputowani pozytywnie odnoszą się do planu odbudowy dla Europy po pandemii koronawirusa. Ponadto opracowano krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, aby Unia mogła stać się neutralna pod względem klimatycznym do 2050 r. Cel ten zapisano w unijnym prawie klimatycznym. Ujęto w nim także cel pośredni na rok 2030 oraz zapewnienie przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Europosłowie domagają się stopniowego odchodzenia od inwestycji publicznych i prywatnych w działalność gospodarczą, która jest szkodliwa dla środowiska naturalnego i skutkuje jego zanieczyszczeniem. Powinny być jednak dostępne rozwiązania alternatywne. Jednocześnie chcą oni uszanować prawo państw członkowskich do wyboru własnego koszyka energetycznego. Podkreślają także, że przy przejściu na neutralność klimatyczną należy utrzymać równe warunki działania przedsiębiorstw europejskich i gwarantować ich konkurencyjność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nieuczciwej konkurencji ze strony państw trzecich.

Parlament Europejski/Jędrzej Stachura

Unia Europejska omówi nowy cel klimatyczny do 2030 roku