PGE Baltica wybrała partnera, który pomoże w rozpoznaniu niewybuchów przed budową offshore

3 grudnia 2020, 12:30 Alert

W listopadzie 2020 roku PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka obecności niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3.

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: Wind Europe
Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Rozpoznawanie dna morskiego

Zdaniem PGE, jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore PGE, zakładającego osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 roku.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z elementów etapu przygotowującego do budowy instalacji offshore PGE na Bałtyku. – Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim. Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 – podaje spółka.

– Wzdłuż linii brzegowej Bałtyku znajdują się liczne niewybuchy i niewypały z czasów drugiej wojny światowej. Musimy poznać bliżej ich rozmieszczenie i opracować plany redukujące zagrożenie związane z ich obecnością, aby budowa zarówno fundamentów morskich turbin wiatrowych, jaki i wszystkich powiązanych z nimi elementów instalacji offshore odbyła się w sposób sprawny i bezpieczny – powiedziała Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica.

O wykonawcy

Strategia, którą wykona Ordtek Limited zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonych przez PGE Balitca uprzednio danych. Spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w grupie PGE, razem z podwykonawcami przeprowadziła już szereg badań określających rozmieszczenie potencjalnych niewypałów i niewybuchów na terenach, na których będzie operować. Wśród nich znalazły się m. in. pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne, a także badania danych.

Wykonawca wybrany do przeprowadzenia analizy UXO to brytyjska firma specjalistyczna Ordtek Limited. Realizuje ona specjalistyczne podejście do kwestii identyfikacji kwestii zagrożeń i ryzyk związanych z niewybuchami. Wykorzystuje inteligentne połączenie technik zarządzania ryzykiem i wiedzy geofizycznej, aby bezpiecznie zarządzać obszarami inwestycyjnymi. Firma posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu analiz na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych, zdobyte w Danii, Niemczech i innych państwach europejskich.

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

W styczniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3. W lutym zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

W sierpniu PGE Baltica uruchomiła postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3.

W październiku podpisano umowę z DHI Polska Sp. z o.o. na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku.  Także w październiku, nastąpił również wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

Wreszcie w listopadzie PGE Baltica podpisała natomiast umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) określającą współpracę i doradztwo techniczne w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla elektrowni Baltica-2 i Baltica-3.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej moc do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.

PGE Baltica/Bartłomiej Sawicki

Wszystkie aspekty offshore na CEDE 2020 (RELACJA)