PGE otrzyma pół miliarda złotych od NFOŚiGW na inwestycje prośrodowiskowe i ciepłownicze

13 sierpnia 2020, 07:00 Alert
Źródło: PGE
Źródło: PGE

Sześć projektów Grupy PGE z zakresu redukcji emisyjności oraz ciepłownictwa znalazło się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do otrzymania wsparcia ze środków krajowych i funduszy europejskich. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki z Grupy PGE wynosi blisko pół miliarda złotych.

Współpraca PGE i NFOŚiGW

– W tym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o którą będziemy się ubiegać, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cieszymy się, że naszym beneficjentem jest Grupa PGE, która może być wzorem dla innych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu pozyskanych środków na innowacyjne inwestycje proekologiczne. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł. Jednym z projektów, który powstał przy wsparciu NFOŚiGW była I nitka technologiczna Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni w Rzeszowie, która została przekazana do eksploatacji w październiku 2018 r. Głównymi celami przedsięwzięcia była redukcja masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska oraz odzysk energii zawartej w przetwarzanych odpadach. Dofinansowanie zostało udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych w kwocie 213 mln zł z częściowym umorzeniem – czytamy w komunikacie spółki prasowym spółki.

Polska Grupa Energetyczna