PGE uzyskała od EBI kredyt o wartości 2 mld zł

27 października 2015, 17:14 Energetyka
Elektrownia Opole betonowanie 1

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł. To kolejne, po kredycie konsorcjalnym o wartości 5,5 mld zł, środki pozyskane przez Grupę PGE na finansowanie planu inwestycyjnego.

Kredyt udzielony PGE przez Europejski Bank Inwestycyjny został podzielony na dwie umowy. Kwota 1,5 mld zł, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln zł, przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank Inwestycyjny udostępni kredyty do 22 miesięcy od daty podpisania umów. Zgodnie z ustalonymi warunkami środki powinny zostać spłacone do 15 lat od przekazania ostatniej transzy.

To kolejny duży kredyt pozyskany w ostatnim czasie i tym samym kolejny dowód na to, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilny partner nie tylko przez instytucje finansowe działające na rynku polskim, ale także te o zasięgu ogólnoeuropejskim. Skala prowadzonych przez PGE projektów inwestycyjnych już dziś jest imponująca, a inwestycje zrealizowane dzięki pozyskanym środkom pozwolą nam umocnić pozycję lidera na rynku i podniosą wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

EBI, bank Unii Europejskiej, wspiera konkurencyjną, zróżnicowaną i bezpieczną politykę energetyczną. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PGE, ponieważ jej inwestycje zwiększają niezawodność dostaw energii i ograniczają przerwy w jej dystrybucji w Polsce. Dzięki wykorzystaniu gazu przedsięwzięcie PGE zwiększa również dywersyfikację polskiego sektora energetycznego, w którym przeważają elektrownie opalane węglem. Udzielone kredyty potwierdzają zaangażowanie EBI na rzecz modernizacji polskiego sektora energetycznego realizowanej przez polskie grupy energetyczne i innych interesariuszy, a która jest niezbędna dla pomyślnego rozwoju gospodarczego tego kraju — mówi László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce.
Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę PGE wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem – budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także ambitny program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Grupa sukcesywnie poprawia również parametry w obszarze dystrybucji zapewniając niezawodność dostaw. Łącznie, na inwestycje budujące wartość Grupy, PGE zamierza przeznaczyć do 2020 r. kilkadziesiąt miliardów złotych.

Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 roku PGE zawarła
z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł.

Umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostały podpisane przez strony we wtorek, 27 października. PGE Polską Grupę Energetyczną reprezentowali Marek Woszczyk, prezes zarządu i Jacek Drozd, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna