PKEE: Żeby rozwijać OZE, spółki energetyczne potrzebują stabilności finansowej

28 września 2020, 19:00 Alert
Farmy wiatrowe. Fot.; Energa
Farmy wiatrowe. Fot.; Energa

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) odniósł się do sprawy przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Stabilność finansowa kluczowym elementem umożliwiającym rozwój OZE

– Strategiczne i długoterminowe wdrażanie odnawialnych źródeł energii wymaga zapewnienia środków finansowych w ramach programów zawartych w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2021-2027 oraz w unijnym instrumencie odbudowy „Next Generation EU”, takich jak: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Instrument „Łącząc Europę”, zmieniony program InvestEU, Strategiczny Instrument Inwestycyjny, a także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Co więcej, planowane nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG) powinny przewidywać możliwość przyznawania pomocy projektom OZE, które nadal wymagają wsparcia w perspektywie średnioterminowej. W naszej opinii, rozwój OZE w państwach członkowskich o innych punktach startowych należy dodatkowo wspierać poprzez instrumenty wynikające z przepisów ustanawiających system EU ETS, takie jak „pula solidarnościowa” i Fundusz Modernizacyjny. Mechanizmy te powinny być proporcjonalnie zwiększone i w większym stopniu przeznaczone wyłącznie na transformację miksu energetycznego – podaje PKEE.

– Dla skutecznej integracji odnawialnych źródeł energii niezwykle ważne są inwestycje w rozwój infrastruktury sieciowej, ponieważ większość instalacji OZE jest przyłączona do sieci dystrybucyjnych. Wzmocnienie operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) powinno być elementem planowanej rewizji przepisów rozporządzenia (UE) 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E). Co więcej, w tym kontekście kluczowe znaczenie ma również skuteczne wspieranie rozwoju transgranicznych projektów inwestycyjnych w całej UE w ramach unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej, czy realizacja wspólnych projektów pomiędzy państwami członkowskimi. Zgadzamy się, że przyszłe działania, wspierających elektryfikację sektorów i lepsze wykorzystanie strumieni odpadów, zaowocują upowszechnieniem stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie. Szczególną rolę w tym zakresie może mieć zastosowanie energii elektrycznej z OZE w transporcie drogowym oraz odnawialnych lub niskoemisyjnych paliw w transporcie lotniczym, morskim i ciężkim – czytamy w komunikacie.

PKEE/Michał Perzyński