PKN Orlen ustalił ze Skarbem warunki przejęcia Energi. Przyjrzy się Ostrołęce

20 kwietnia 2020, 06:30 Alert

PKN Orlen przekazał, że 18 kwietnia 2020 roku podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem przez niego kontroli kapitałowej nad gdańską spółką elektroenergetyczną Energa. Znalazły się tam zobowiązania, jak realizacja polityki energetycznej kraju.

fot. BiznesAlert.pl

Realizacja strategii energetycznej Polski

Zgodnie z treścią porozumienia zawiera ono niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki. Dotyczą one:

  • realizacji przez spółkę polityki energetycznej Polski,
  • kontynuacji inwestycji strategicznych Energa,
  • utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

– Deklaracja odnosząca się do realizacji przez Spółkę polityki energetycznej Polski, której zasadniczym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, realizowana będzie w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Spółki, w szczególności poprzez kontrolę kapitałową nad Energa – czytamy w raporcie spółki.

– Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą Energa. Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego. Taką rolę odegra połączona grupa – mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Elektrownia węglowa Ostrołęka C do rewizji

PKN Orlen zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad Energą, jej inwestycje strategiczne będą nadal prowadzone. Porozumienie daje natomiast możliwość weryfikacji warunków ich kontynuacji, która może objąć budowę Elektrowni Ostrołęka C.

Strony porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Orlen kontroli nad Energą kontynuowane będą inwestycje strategiczne tej drugiej spółki. Koncern Daniela Obajtka zadeklarował, że „niezwłocznie po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.”

Poza określonymi powyżej deklaracjami, Orlen zobowiązał się, aby zapewnić, że po przejęciu kontroli nad Energą i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu wykonane zostaną istniejące w dniu jej podpisania oraz przyszłe zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Energa. Dotyczą one:

  • utrzymywania łącznej mocy zainstalowanej z tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • świadczenia usług wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie kapitałowej Energa jednostek wytwórczych,
  • prawidłowego funkcjonowania i niezawodności sieci dystrybucyjnej grupy kapitałowej Energa zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Sawicki: Ostrołęka C na gaz, czyli wszystko od początku

Porozumienie niewiążące

Porozumienie – jak podaje Orlen – nie ma charakteru prawnie wiążącego za wyjątkiem wybranych postanowień regulujących między innymi opisane powyżej jego zobowiązania, jak również zasady jego odpowiedzialności za naruszenie tych zobowiązań.

W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Orlen prawnie wiążących zobowiązań oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony porozumienia na polubowne rozstrzygnięcie sporu powstałego na gruncie wykonania tych zobowiązań, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych określonych w porozumieniu. – Odpowiedzialność spółki z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania prawnie wiążących zobowiązań wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie porozumienia – wyjaśnia w komunikacie. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego okresu. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na spółkę w ramach ogłoszonego przez spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Energ  – czytamy dalej.

Sawicki: Energa ma pomóc Orlenowi zarabiać na energii

Jest zgoda Komisji

PKN Orlen podwyższył 15 kwietnia cenę jednej akcji Energi do 8,35 zł w wezwaniu na sprzedaż 100 procent jej papierów wartościowych. Pierwotnie została ustalona w wysokości 7 zł. PKN Orlen podkreśla, że aktualna, podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Grupy Energa objęte zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 roku.

PKN Orlen zapłaci więcej za akcje Energi

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 procent akcji Energi. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 procent ogólnej liczby głosów.31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą. W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny wezwania.

Orlen może przejąć Energę. Komisja dała bezwarunkową zgodę

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki