Polenergia wybuduje pierwszą farmę wiatrową bez systemu wsparcia

6 listopada 2019, 06:00 Alert
Farma Wiatrowa Mycielin 1 – foto Polenergia
Farma wiatrowa Mycielin 1. Fot. Polenergia

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW. Będzie to pierwszy projekt Spółki niewymagający jakiegokolwiek wsparcia. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln PLN.

Farma Wiatrowa Szymankowo zlokalizowana będzie na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składać się będzie z 11 turbin o łącznej mocy 38 MW. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd popłynie do obiorców już w 2021 roku. Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 25 lat od chwili jej uruchomienia będzie Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład grupy ERBUD. Szacowana roczna produkcja nowej farmy wiatrowej Polenergii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton PM. Po uruchomieniu projektu Szymankowo łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15 proc. do 287 MW.

Farma Wiatrowa Szymankowo będzie pierwszą w Polsce tak dużą inwestycją w odnawialne źródła energii, której realizacja nie jest uzależniona od uzyskania wsparcia ani w ramach systemu aukcyjnego, ani w formie długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Wynika to z przekonania Spółki oraz jej głównych akcjonariuszy co do dobrych perspektyw rozwoju polskiego rynku energii, a także z wciąż spadających kosztów wytwarzania energii w lądowych farmach wiatrowych. Polenergia realizuje swoje projekty bazując na doświadczonych, sprawdzonych dostawcach i wykonawcach oraz opierając się na dobrej współpracy z lokalnymi władzami i właścicielami gruntów. Przyjęty przez Spółkę model biznesowy umożliwia uzyskanie kosztów energii elektrycznej z projektu lądowej farmy wiatrowej na poziomie konkurencyjnym wobec cen dostępnych na polskim rynku.

„Realizacja projektu wpisuje się w strategię Grupy Polenergia. Z jednej strony pozwala na unowocześnienie polskiej energetyki poprzez inwestycje w najbardziej zaawansowane technologicznie odnawialne źródła energii, z drugiej strony pozwala na maksymalizację rentowności. Celem Polenergii jest wybór tych projektów, które gwarantują największą stopę zwrotu i odrzucenie tych inwestycji, które nie spełniają tego kryterium.” – mówi Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln PLN. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Okres bankowego finansowania przewidziany jest do roku 2037. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie Project Finance. Jest to jedno z pierwszych tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających ani z krajowego systemu wsparcia, ani z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Zaletą Project Finance jest dywersyfikacja ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu. Taka formuła finansowania Farmy Wiatrowej Szymankowo możliwa była dzięki dobrej i długiej współpracy Grupy z bankami oraz postrzeganiu Polenergii przez banki jako dobrego i wiarygodnego partnera biznesowego. Kluczowe znaczenie miało również pozytywne nastawienie banków do rynku odnawialnej energii i przyjętych założeń odnośnie trendów cen energii elektrycznej na polskim rynku. Warto odnotować fakt, że Szymankowo jest kolejnym projektem Polenergii, który uzyskał finansowanie na zasadzie Project Finance w odstępie zaledwie kilku tygodni. W październiku Spółka informowała o realizacji portfela farm fotowoltaicznych o mocy 8 MW w Sulechowie opierającego się na aukcyjnym systemie wsparcia.

Dotychczas budowane w Polsce farmy wiatrowe korzystały z systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów lub zabezpieczenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach kontraktu różnicowego w systemie aukcyjnym. Grupa Polenergia zamierza zrealizować pozostałe projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 160 MW w formule pozwalającej na maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ich udział w tegorocznej aukcji jest jednym z rozważanych scenariuszy, choć brane są pod uwagę również i inne możliwości finansowania tych inwestycji. Polenergia nie wyklucza także udziału projektu Szymankowo w planowanej tegorocznej aukcji, jeżeli pozwoli to na maksymalizację rentowności projektu.

Polenergia