Wyniki PGE ujawniają presję polityki klimatycznej i Gazpromu na ciepłownictwo

21 września 2022, 10:15 Alert

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2022 roku. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego nie zostały zrekompensowane firmom przez podniesienie cen ciepła.

Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

Wskaźnik EBITDA to inaczej zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji. Jest miarą rentowności przedsiębiorstwa. Uwzględnia wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, a więc przychody pomniejszone o koszty.

Wyniki poszczególnych działów spółki

Wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł około 1,6 miliarda złotych, czyli o 22 procent mniej niż w drugim kwartale ubiegłego roku. W ujęciu narastającym powtarzalny zysk operacyjny za pierwsze półrocze osiągnął wartość 4,2 miliarda złotych i był niższy o dwa procent niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

W powtarzalnym wyniku EBITDA, strata segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 44 milionów złotych podczas, gdy w drugim kwartale zeszłego roku odnotwany był zysk 601 milionów złotych. Główny wpływ na spadek wyniku miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna, który w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 340 milionów złotych wobec 189 milionów złotych w analogicznym czasie ubiegłego roku.

Gwałtowne zmniejszenie rosyjskich dostaw, a obecnie całkowity brak przesyłu gazu gazociągiem Nord Stream1 przyczyniły się do podniesienia cen surowców energetycznych. Kraje europejskie zostały zmuszone pozyskiwać surowiec z innych źródeł płacąc większe pieniądze. Z tego względu wysokie ceny gazu przełożyły się na podniesienie cen we wszystkich sektorach gospodarki w celu pokrycia bieżących kosztów. Ponadto Unia Europejska dążąc do samodzielności klimatycznej nałożyła na kraje procentowe wymogi udziału OZE w krajowej produkcji energii oraz ustaliła ceny uprawnień do emisji CO2. W kwietniu 2020 roku ceny były na poziomie 20 euro za tonę, zaś w lutym 2022 roku było to prawie 100 euro. Obecnie ceny uprawnień do emisji CO2 oscylują w graniach 65 euro za tonę. Dlatego wynik segmentu ciepłownictwo znajduje się pod presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. Spółka musi sama poradzić sobie z rosnącymi kosztami i znaleźć środki na utrzymanie bieżących dostaw. Z tego względu strata tego segmentu ukształtowała się na poziomie 154 milionów złotych, przy 198 milionach zysku odnotowanego w drugim kwartale 2021 roku.

Wynik EBITDA segmentu obrotu wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 558 milionów złotych przy 342 milionach złotych w drugim kwartale roku 2021. Na poprawę tego wyniku w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 roku segment gospodarki obiegu zamkniętego osiągnął za drugi kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 14 milionów złotych, przy 15 milionach złotych w drugim kwartale 2021 roku.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA, grupa PGE odnotowała w drugim kwartale 2022 roku zysk około 3,8 miliarda złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o około 2,2 miliarda złotych.

Za pierwsze półrocze roku 2022,  grupa PGE odnotowała wynik powtarzalny EBITDA na poziomie 4,2 miliarda złotych. Wynik raportowany EBITDA wyniósł około 6,4 miliarda złotych oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3,3 miliarda złotych. Od początku roku 2022 wydatki inwestycyjne kosztowały spółkę 1,8 miliarda złotych.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (biorąc pod uwagę przyszłe płatności i rozliczenia za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł około 9,8 miliarda złotych i spadł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku o dwa miliardy.

Produkcja energii elektrycznej netto spółki w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych wyniosła 15,0 TWh i była o pięć procent niższa od produkcji w analogicznym okresie zeszłego roku roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o trzy procent rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, czyli mniej o około osiem procent  w okresie rok do roku.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Gryczka

PGE zachęca do obcowania ze sztuką