UOKIK sprawdza jakość paliw w Polsce

9 czerwca 2020, 12:45 Alert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił raport na temat jakości paliw w 2019 roku. Wyniki pokazują, że nastąpiła poprawa. 

Paliwa ciekłe

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 roku, wymagań nie spełniało 1,37 procent (rok wcześniej – 1,90 procent). Podobnie jak w 2018 roku, nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyny. Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.

Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach podlaskim (5,88 procent), zachodniopomorskim (5,66 procent) i kujawsko-pomorskim (4,92 procent zbadanych próbek). W województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim Inspekcja Handlowa nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG), przeprowadzone w 2019 roku, wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,60 procent sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,43 procent).

Kontrole poza systemem

Inspekcja Handlowa kontrolowała stacje, na które skarżyli się kierowcy. Sprawdzian czekał również placówki wytypowane przez organy ścigania i te, na których w poprzednich latach zostały stwierdzone nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74 procent (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63 procent). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46 procent próbek (rok wcześniej – 9,98 procent). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 roku nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82 procent). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92 procent próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 roku, gdy było to dwa procent. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64 procent) i lubuskim (13,04 procent).

Kwestionowane parametry

Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego była tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

Jeśli chodzi o benzynę, badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pracę silnika. Drugim, najczęstszym uchybieniem były niewłaściwe parametry destylacji. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.

Działania Inspekcji Handlowej

W 2019 roku Inspekcja Handlowa wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 47 stacji paliw, na których inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę na przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości.

Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do miliona złotych lub karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Rok 2020 – trwające kontrole

Są już także wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych od stycznia do maja 2020  roku Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których  były skargi. Od początku roku do końca maja 2020 roku Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju  napędowego i 316 próbek benzyn. 22 próbki paliw ciekłych (3,48 procent) nie  spełniały wymagań jakościowych, w tym 20 próbek ON (6,33 procent) i dwie próbki  Pb 95 (0,63 procent). W przypadku gazu skroplonego (LPG) pobrane i zbadane zostały 133 próbki od początku roku do końca maja. Dwie z nich nie spełniały wymagań jakościowych, co stanowi 1,77 procent.

UOKIK/Mariusz Marszałkowski

LNG od PGNiG trafi do fabryki LG Electronics