Prezes URE blokuje rozbudowę gazoportu i projekt norweski

13 kwietnia 2016, 07:30 Alert

(Wojciech Jakóbik)

Operator systemu przesyłowego gazowego – czyli Gaz-System – zobowiązany jest, na podstawie zapisów art. 16 ust. 15 ustawy – Prawo energetyczne, do upubliczniania i konsultowania projektów planów rozwoju z zainteresowanymi użytkownikami systemu przesyłowego.

Na stronach internetowych przedsiębiorstwa Gaz-System S.A. znajduje się projekt planu rozwoju obejmujący sieci własne operatora oraz System Gazociągów Tranzytowych w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe w latach 2016-2025.

Plan jest projektowany na 10 lat, ale istnieje obowiązek jego regularnej aktualizacji. Wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki został złożony pod koniec 2015 roku, więc do następnej aktualizacji dojdzie w 2017 roku.

Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że w drodze konsultacji prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando skierował do operatora gazociągów list, w którym zatwierdza dokument. Plan jest uzgodniony z informacją, że finansowanie niektórych projektów nie powinno odbywać się poprzez podwyżkę stawki przesyłowej (taryfy).

Problem polega jednak na tym, że chodzi o większość przedsięwzięć Gaz-Systemu, poza budową połączenia gazowego Stork II z Czechami. URE chce, aby rozbudowę terminala LNG i analizę projektu połączenia gazowego ze złożami w Norwegii, czyli sztandarowe projekty poprzedniego oraz obecnego rządu, nie były finansowane z podwyżki taryf przesyłowych.

Uderza tym samym nie tylko w plany Gaz-Systemu, który według naszych informacji może przełamać opór Urzędu, ale także notowanego na giełdzie PGNiG, którego zaktualizowana strategia uwzględnia rozwój sektora LNG oraz pozyskanie gazu z Norwegii.

Jak czytamy na stronach Gaz-Systemu, zagwarantowanie funkcjonującego zintegrowanego rynku gazu oraz bezpiecznych dostaw gazu ziemnego łączy się również rozbudową infrastruktury gazowej w państwach Unii Europejskiej. W tym kontekście zdaniem spółki szczególnego znaczenia nabiera konieczność intensyfikacji prac na rzecz rozbudowy sieci wewnętrznej i połączeń wzajemnych.

– Mając ten fakt na uwadze podjęto działania na rzecz przygotowania średnio- i długoterminowej strategii energetycznej Unii Europejskiej, a także przyjęto projekt Rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, w którym określono zaktualizowaną listę priorytetów infrastrukturalnych oraz zaproponowano wprowadzenie szeregu mechanizmów przyśpieszających implementację projektów infrastruktury energetycznej – pisze Gaz-System na stronie. Czy prezes URE zablokuje dywersyfikację?