Programy parasolowe pozostaną atrakcyjną formą wsparcia OZE

16 grudnia 2021, 10:22 Alert
Fotowoltaika. Fot. Pixabay
Fotowoltaika. Fot. Pixabay

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm 29 października 2021 roku, została 14 grudnia podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona m.in. wprowadzenie od pierwszego kwietnia 2022 roku systemu wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing. Obecni prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat.

Programy parasolowe nadal ze wsparciem

System net-billingu jest dla prosumenta równie prostym i nieabsorbującym czasowo mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący obecnie system opustów. Obliczanie wartości nadwyżki energii na koncie prosumenta będzie realizował sprzedawca w oparciu o algorytm wynikający z przepisów ustawy. Rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości – jak obecnie, energii elektrycznej.

Nowe rozwiązania wdrażają przepisy unijne obowiązujące państwa członkowskie w tym zakresie. Zgodnie dyrektywą rynkową, wszyscy uczestnicy rynku energii, w tym prosumenci, muszą ponosić opłaty sieciowe. Dodatkowo Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 roku  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) przewiduje obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii. System net-billingu wprowadza te rozwiązania w życie.

Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska wyraża poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Podjęte działania, pozwolą na skuteczną realizację rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych finansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20. Podczas szerokich konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zostały wypracowane rozwiązania umożliwiające osobom, które zawrą w terminie do dnia 31 marca 2022 roku umowę na dofinansowanie albo zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach RPO, oraz złożyły wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej w oparciu o system opustów.

Ministerstwo klimatu i środowiska wyraża przekonanie, że możliwość uzyskania dofinansowania przez prosumentów z tzw. programów parasolowych, oferowanych przez gminy, jako atrakcyjny mechanizm wsparcia, nadal będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Programy parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach RPO zapewniają wysoki poziom wsparcia od 60 do nawet 85 procent  kosztów domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/ Aleksander Tretyn