Jest nowy projekt rozporządzenia o aukcjach OZE w 2021 roku

14 grudnia 2020, 15:45 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło ostatnią wersję projektu rozporządzenia o maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku.

fot. Pixabay

Założenia

Projekt jest obecnie na etapie Komisji Prawniczej na etapie prac rządu.  Zgodnie z projektem, maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5: 3) pkt 7 i 7a ustawy, wynosi 500 000 MWh, a jej wartość wynosi 335 000 000 zł. – Powinno to zapewnić możliwość przejścia z systemu świadectw pochodzenia do aukcyjnego systemu wsparcia biogazowniom rolniczym, które z uwagi na regulamin aukcji i kryterium odcięcia 20% najdroższych ofert, mogą nie uzyskać wsparcia w ramach aukcji planowanych na 2020 rok – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Ponadto projektodawca zdecydował, iż w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2021 roku pozostaje na poziomie „zero”.

Przyjęte wartości wskazane w rozporządzeniu dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem instalacji hybrydowych, wynikają z wartości cen referencyjnych określonych dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii na 2020 rok. Wartości przyjęte dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii są natomiast wynikiem założonego podniesienia cen referencyjnych dla tych technologii na 2021 rok (z 415 zł/MWh do 615 zł/MWh dla instalacji hybrydowych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz z 410 zł/MWh do 595 zł/MWh dla instalacji hybrydowych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW).

– Powyższa aktualizacja wynika z procedowanej zmiany definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, która zakłada, że częścią takiego zespołu urządzeń obligatoryjnie ma być magazyn energii, zaś łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 5256 MWh/MW/rok (zamiast 3504 MWh/MW/rok). Stosowna zmiana uwzględniająca ww. założenia wejdzie w życie przed rozpoczęciem aukcji OZE w 2021 roku – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowe źródła energii

Szacuje się, iż w związku z realizacją aukcji w 2021 roku powstaną instalacje wykorzystujące:

 • energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 600 MW,
 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 800 MW,
 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 1000 MW,
 • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
 • biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 5 MW,
 • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW,
 • hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
 • hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż
  1 MW) – 15 MW.

RCL/Bartłomiej Sawicki

Nowe źródła o mocy 1,7 GW mogą powstać dzięki największej tegorocznej aukcji OZE