Rząd pracuje nad projektem ustawy o rekompensatach za wzrost cen energii

14 lutego 2020, 14:00 Alert
energia kabel energetyka

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rekompensaty dla gospodarstw domowych uzależnione będą od dwóch kryteriów: poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 roku i uzyskanego dochodu w 2019 roku.

Rekompensaty za wzrost cen energii

– Warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie deklaracji przez odbiorcę końcowego, (…) który posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), czyli tzw. II progu podatkowego oraz że zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh – napisano.

– Po złożeniu tej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty – dodano. Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 roku o odpowiednią kwotę.

Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwoty równej sumie wypłaconych rekompensat uprawnionym odbiorcom końcowym. „Środki będą wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a podmiotem wypłacającym te środki będzie zarządca rozliczeń cen, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wniosek do zarządcy rozliczeń cen będzie składany jednorazowo, po wypłaceniu wszystkim uprawnionym odbiorcom końcowym rekompensat, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen” – napisano.

Jak podano, na realizację celu ustawy przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji, które stanowią część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 roku. Wcześniej minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że budżet państwa ma wydać na rekompensaty maksymalnie około 3 mld zł. Planuje się, że Rada Ministrów przyjmie projekt w I kwartale 2020 roku.

Polska Agencja Prasowa

RAPORT: Czy uda się znów zamrozić ceny energii?