Basiewicz: Można i trzeba odwołać się od odmowy przyłączenia do sieci OSD

5 lipca 2022, 07:25 Energetyka

Podczas planowania a następnie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach OZE jednym z istotnych elementów jest uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD. – O ile obciążenie sieci mikro instalacjami prosumenckimi nie rodzi większych problemów, to komercyjne inwestycje oparte o budowę większych farm o mocy powyżej 1 MW często związane jest z ryzykiem nieuzyskania decyzji przyłączeniowej – pisze mec. Wojciech Basiewicz z Kancelarii Radców Prawnych Basiewicz Kasprzyk.

Dokumenty. Źródło: freepik
Dokumenty. Źródło: freepik

Kancelaria zaznacza, że skala inwestycji w ostatnich latach doprowadziła do sytuacji, w której wiele GPZ zarządzanych przez OSD nie posiada już wolnych mocy przyłączeniowych, co nierzadko skutkuje wydawaniem przez tych operatorów decyzji odmawiających przyłączenia. – Z tego względu planowanie przyszłej inwestycji powinno rozpocząć się nie tyle od znalezienia atrakcyjnej nieruchomości i zawarcia umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, ile od zweryfikowania możliwości przyłączeniowych istniejącej przy działce siedzi elektroenergetycznej – zwraca uwagę mec. Wojciech Basiewicz.

Zgodnie z przepisami ustawa Prawo energetyczne podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań określonych w art. 7a ustawy. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot dołącza dodatkowo dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we wniosku – tłumaczą prawnicy.

Jednocześnie ustawa przewiduje dla OSD obowiązek przyłączania nowych instalacji do sieci, wskazują parytet pierwszeństwa dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Przepis zawiera również regulację ochronną dla operatorów, zgodnie z którą przyłączenie jest realizowane „jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru”.

Kancelaria podkreśla, że polskie sieci przesyłowe i dystrybucyjne w wyniku braku wystarczających inwestycji modernizacyjnych nie są przystosowane do przyłączenia wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zdarza się zatem, że inwestor ubiegający się o decyzję przyłączeniową otrzyma odmowę. W takiej sytuacji przepisy przewidują, że przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Zgodnie z prawem energetycznym w takiej sytuacji inwestor na podstawie art. 8 prawa energetycznego ma prawo do skorzystania z instrumentów prawnych pozwalających na weryfikację, czy faktycznie operator sieci dystrybucyjnej słusznie odmówił przyłączenia. Zgodnie z przepisami w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, oraz w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, rozstrzyga prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony – piszą prawnicy.

– W sprawach związanych z odmową przyłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku nieuwzględnienia odwołania do Prezesa URE, każdy podmiot ma prawo złożenia kolejnego do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – podsumowuje Wojciech Basiewicz z Kancelarii Radców Prawnych Basiewicz Kasprzyk.

Rząd będzie obradował na temat ustawy dotyczącej wiatraków