PSE publikuje wstępne wyniki pierwszej aukcji rynku mocy

20 listopada 2018, 17:00 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021.

Chłodnia kominowa w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert
Chłodnia kominowa w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”), realizując postanowienia art. 29 i n. oraz art. 94 ust. 9 pkt 1 ustawy, 15 listopada 2018 r. przeprowadziły aukcję główną dla roku dostaw 2021. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość zakontraktowanych obowiązków mocowych dla roku dostaw 2021 wynosi 22 427,066 MW.

Wstępne wyniki aukcji zawierające wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2021. Umowy mocowe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z ustawą, kolejne dwie aukcje główne odbędą się w grudniu 2018 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:
5 grudnia – aukcja główna na rok dostaw 2022,
21 grudnia – aukcja główna na rok dostaw 2023.

Stępiński: Pierwsza aukcja rynku mocy na korzyść energetyki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne