PSG jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

23 listopada 2021, 17:30 Alert

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 23 listopada 2021 roku uroczyście podpisano w Warszawie „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce”. Dokument w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa opatrzyli własnymi podpisami prezes zarządu Robert Więckowski i członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji Ireneusz Krupa.

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Celem tej inicjatywy jest wypracowanie rozwiązań, których implementacja stymulowałby rozwój polskiego rynku biometanu. Planowane działania mają doprowadzić do zbudowania rynku wytwarzania biometanu oraz zwiększenia pozycji sektora wytwarzania biogazu na rynku energii. Wzmocniona zostanie również pozycja krajowych przedsiębiorców w pełnym łańcuchu dostaw. Oprócz Polskiej Spółki Gazownictwa porozumienie podpisali przedstawiciele administracji rządowej, inwestorzy, podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, a także organizacje z otoczenia biznesu i jednostek finansowych oraz przedstawiciele sektora nauki.

– Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu jest inicjatywą, która proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację energetyczną naszego kraju. Polska Spółka Gazownictwa, jako narodowy operator systemu dystrybucyjnego gazu, chce być aktywnym uczestnikiem planowanych wspólnych działań mających na celu stymulację rozwoju tego segmentu rynku OZE. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu sił uda nam się z sukcesem wprowadzić w naszym kraju technologie dostępne już w Europie Zachodniej i w efekcie „zazielienić” gaz – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Prace nad porozumieniem sektorowym toczyły się intensywnie od chwili podpisania w dniu 13 października 2020 roku Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego. Wydarzenie to, zorganizowane z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyski, umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem polskiego sektora biogazu i biometanu.

– Polska Spółka Gazownictwa jest gotowa na biogazową ewolucję. Wydaliśmy wiele warunków przyłączenia dla biometanowni tj. biogazowni wyposażonych w instalację uzdatniania biogazu do parametrów jakościowych gazu sieciowego. Z żadną z nich nie podpisaliśmy jednak jeszcze umowy przyłączeniowej. Mamy nadzieję, że podsygnowane dziś porozumienie pozwoli wypracować mechanizmy wsparcia dla inwestycji w biometanownie, dzięki czemu biometan popłynie naszymi gazociągami – dodał Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa