Rafako uzgodniło warunki ugody z Tauronem

4 listopada 2021, 10:45 Alert

Rafako uzgodniło warunki ugody ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – poinformowało Rafako w komunikacie.

Budowa bloku 910 w Jaworznie. Fot. Tauron
Budowa bloku 910 w Jaworznie. Fot. Tauron

Ugoda Rafako-Tauron

Rafako zaznacza, że warunki ugody zostały parafowane, natomiast ugoda nie została podpisana.

Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu ralizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 roku oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022 roku.

Strony kontraktu zobowiązały się do niedochodzenia wobec siebie wszelkich roszczeń (w tym kar umownych), powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz roszczeń wykonawcy z kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody.

Wejście ugody w życie będzie zależne od uzyskania przez NJGT i wykonawcę niezbędnych zgód korporacyjnych, przedłożenia NJGT przez wykonawcę przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, a także prawomocnego zatwierdzenia ugody przez właściwy sąd powszechny.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn

Tauron chce naprawić Jaworzno do 2022 roku. Analizuje różne scenariusze w relacjach z Rafako