Resort środowiska pracuje nad nową metodyką obliczania emisji gazów cieplarnianych

4 kwietnia 2022, 16:15 Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, określającego nową metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej – czytamy w komunikacie prasowym resortu.

Jak wskazało MKiŚ, wydanie nowego rozporządzenia w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej jest konieczne z uwagi na wejście w życie przepisu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ta zmiana ustawowa – jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji – polega na usunięciu z delegacji ustawowej obowiązku określenia w drodze rozporządzenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Wskaźnik ten będzie określał minister właściwy do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 grudnia każdego roku.
Dodatkowo projekt rozporządzenia uwzględnia zasady rozliczania wodoru w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Projekt rozporządzenia w porównaniu do obowiązującej regulacji nie zawiera wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, który będzie regulowany osobnym rozporządzeniem. Zawiera doprecyzowanie definicji „bitum naturalny” oraz definicji „ropa naftowa konwencjonalna”, zapis precyzujący na czym polega czynność „przerobu” w kontekście przetwarzania ropy naftowej i biokomponentu.

Znajdują się w nim także m.in. przepis wskazujący, że w przypadku przerobu ropy naftowej z biokomponentem, który nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, ilość dostarczonego biokomponentu liczy się jako paliwo z którym biokomponent był przerabiany, wskazujący, że do określenia ilości zużytej energii elektrycznej uwzględnia się tylko ilość energii elektrycznej zużytej w pojazdach samochodowych, których ładowanie nastąpiło na ogólnodostępnych stacjach ładowania, oraz zapis, mówiący, że do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego można wykorzystać umorzone jednostki poświadczonej redukcji emisji wygenerowane w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju oraz jednostki redukcji emisji wygenerowane przez projekty wspólnego wdrażania.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński