Senat dopasował rynek mocy do prawa Unii Europejskiej

8 grudnia 2017, 16:30 Alert

Pośpiesznie uchwalona ustawa o rynku mocy do podpisu Prezydenta RP.

Senat RP. Fot. Wikipedia
Senat RP. Fot. Wikipedia

Po rozpatrzeniu uchwalonej w dniu 6 grudnia 2017 r. przez Sejm ustawy o rynku mocy,  tego samego dnia (6.12) Senat wieczorem debatował nad tą ustawą po posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji, która rekomendowała  trzy poprawki wniesione przez rząd. Poprawki wynikają z ostatnich konsultacji w Brukseli. Chodziło o to, żeby np. przez przypadek nie wprowadzić ustawy, która będzie później zakwestionowana w Komisji Europejskiej.

Senat wprowadził w głosowaniu następnego dnia (7.11.)  do tekstu ustawy te trzy poprawki. Są one następujące:

Po pierwsze w art. 9,  dwa ustępy otrzymują  brzmienie:

„ust. 8. W terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji wstępnej operator informuje uczestnika aukcji wstępnej o przyjęciu lub odrzuceniu złożonej przez niego oferty.

ust. 9. Operator nie publikuje wyników aukcji wstępnej do czasu zakończenia aukcji mocy, której dotyczyła dana aukcja wstępna.”

W poprzednim brzmieniu na podstawie ust. 8 po aukcji wstępnej operator miał publikować wyniki aukcji podając listę ofert wraz z nazwami uczestników aukcji, wielkościami mocy w ofertach oraz informacją o przyjęciu poszczególnych ofert. Informacja nie może zawierać cen poszczególnych ofert. Senat uznał, że ujawnienie wyników aukcji wstępnej, o których mowa w art. 9 ust. 8, może umożliwić odtworzenie cen zawartych w ofertach poprzez bezpośrednie odpytanie uczestników aukcji. Aby tego uniknąć Senat, wprowadzając poprawkę nr 1, wyeliminował obowiązek publikacji ofert, co stanowi ust.9 w nowym brzmieniu.

Po drugie  w art. 15,  w ustępie 1 w pkt 1 wyrazy „albo dopuszczenie wyłącznie” zastępuje się wyrazami „lub dopuszczenie”. W tym obecnym brzmieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 właściciel jednostki rynku mocy, składając wniosek o certyfikację, musi wybierać, czy ubiega się o dostęp do udziału w aukcji głównej i aukcjach dodatkowych, czy o dopuszczenie do udziału w rynku wtórnym. Zdaniem Senatu wnioskodawca powinien mieć możliwość udziału zarówno w aukcjach, jak i w rynku wtórnym

Po trzecie,  art. 95 otrzymuje brzmienie: „Jednostka rynku mocy wytwórcza składająca się z jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej, która rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej po dniu 1 lipca 2017 r., dla której wykazane zostanie spełnienie parametrów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, w pierwszej aukcji głównej jest uprawniona do posiadania statusu cenotwórcy oraz do zawarcia umowy mocowej na okres nie dłuższy niż odpowiednio 5 lub 15 okresów dostaw albo na okres dostaw dłuższy o dwa lata niż maksymalny określony odpowiednio w art. 25 ust. 4 pkt 1 lub 2, jeżeli jednostka ta spełni warunki, o których mowa w art. 25 ust. 5.”.

Zdaniem Senatu przepis w art 95 powinien zrównać uprawnienia jednostek rynku mocy wytwórczych składających się z jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po dniu 1 lipca 2017 r., z prawami nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, poprzez umożliwienie im udziału w aukcji mocy ze statusem cenotwórcy wraz z możliwością zawierania wieloletnich umów mocowych, co uzasadnia wprowadzenie poprawki trzeciej

Ustawa ze zmianami wprowadzonymi przez Senat zgodnie z procedurą legislacyjną wróciła do Izby Poselskiej. Marszałek Sejmu skierował ją do sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Po rozpatrzeniu w dniu 7 grudnia senackich zmian uzasadnionych przez przedstawiciela Ministerstwa Energii, Komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie tekstu ustawy z poprawkami. Posłem sprawozdawcą ponownie został Wojciech Zabłocki (PiS).

Sejm przyjął ostateczny tekst ustawy o rynku mocy 8 grudnia br. Za przyjęciem pierwszej z senackich poprawek głosowało 247 posłów, przeciw było 146, wstrzymało się 7. W przypadku drugiej poprawki za głosowało 240 posłów, przeciw 152 przy 4 głosach wstrzymujących. Trzecia z zaproponowanych przez Senat poprawek przeszła większością 235 głosów. Za jej odrzuceniem było 149 posłów, a wstrzymało się 3. Obecnie ustawa trafi na biurko Prezydenta RP.