Strategia metanowa UE może uwzględnić zakaz spalania i odpowietrzania metanu

14 października 2020, 14:00 Alert
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię redukcji emisji metanu. Poza poprawą środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości,  będzie ona wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Komisja rozważy także przepisy zakazujące praktyk spalania i odpowietrzania.

KE podkreśla, że metan jest drugim po dwutlenku węgla największym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Jest również silnym lokalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Komisja uważa, że walka z emisją metanu jest ważne pod względem osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 roku i celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Strategia Komisji określa środki mające na celu ograniczenie emisji metanu w Europie i na świecie. Przedstawia działania legislacyjne i pozalegislacyjne w sektorach energetyki, rolnictwa i odpadów, które odpowiadają za około 95 procent emisji metanu związanej z działalnością człowieka na całym świecie. – Komisja będzie współpracować z międzynarodowymi partnerami UE i przemysłem, aby osiągnąć redukcję emisji w całym łańcuchu dostaw – czytamy w komunikacie.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu powiedział, że aby stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, Unia Europejska będzie musiała zredukować wszystkie gazy cieplarniane. – Metan jest drugim najpotężniejszym gazem cieplarnianym i ważną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nasza strategia dotycząca metanu zapewnia redukcję emisji we wszystkich sektorach, zwłaszcza w rolnictwie, energetyce i odpadach. Stwarza również możliwości dla obszarów wiejskich do produkcji biogazu z odpadów. Technologia satelitarna Unii Europejskiej umożliwi nam dokładne monitorowanie emisji i pomoże podnieść międzynarodowe standardy  – wyjaśnia Timmrmans.

Komisarz ds. Energii Kadri Simson powiedziała, że przyjęta dziś naszą pierwszą strategię walki z emisjami metanu od 1996 roku: – Podczas gdy sektory energetyki, rolnictwa i odpadów mają do odegrania rolę, to energia jest tam, gdzie emisje można ograniczyć najszybciej i najmniejszym kosztem. . Europa będzie liderem, ale nie możemy tego zrobić sami. Musimy współpracować z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby rozwiązać problem emisji metanu z importowanej przez nas energii  – powiedziała.

Powstanie Międzynarodowe obserwatorium emisji metanu

Jednym z elementów strategii jest poprawa pomiarów i raportowania emisji metanu. Poziom monitorowania jest obecnie różny w różnych sektorach i państwach członkowskich oraz w społeczności międzynarodowej. Oprócz środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości Komisja będzie wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Koalicją ds. Klimatu i Czystego Powietrza oraz Międzynarodową Agencją Energii. Unijny program satelitarny Copernicus poprawi również nadzór i pomoże wykryć globalne superemitery oraz zidentyfikować główne wycieki metanu.

Komisja rozważy zakaz spalania i odpowietrzania metanu

Aby zmniejszyć emisje metanu w sektorze energetycznym, zaproponowany zostanie obowiązek poprawy wykrywania i naprawy wycieków w infrastrukturze gazowej oraz rozważone zostaną przepisy zakazujące praktyk spalania i odpowietrzania. Są to częste praktyki przy wydobyciu ropy i gazu a także przesyle gaz nieszczelnymi gazociągami czy instalacjami. Komisja podejmie dialog ze swoimi partnerami międzynarodowymi i zbada możliwe normy, cele lub zachęty dla importu energii do UE oraz narzędzia służące do ich egzekwowania.

Poprawić raportowanie emisji w rolnictwie

Komisja chce także usprawnić raportowanie emisji z rolnictwa poprzez lepsze gromadzenie danych i będzie promować możliwości ograniczenia emisji przy wsparciu ze strony wspólnej polityki rolnej. Główny nacisk zostanie położony na wymianę najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych technologii ograniczających metan, diety zwierząt i zarządzania hodowlą. Przyczynią się również ukierunkowane badania nad technologią, rozwiązaniami opartymi na przyrodzie i zmianą diety. Niepoddające się recyklingowi organiczne odpady ludzkie i rolnicze oraz strumienie pozostałości mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu, biomateriałów i biochemikaliów. Może to generować dodatkowe źródła dochodów na obszarach wiejskich i jednocześnie zapobiegać emisji metanu. W związku z tym zbieranie tych odpadów będzie dalej zachęcane.

Gaz wysypiskowy

W sektorze odpadów Komisja rozważy dalsze działania mające na celu poprawę zarządzania gazem wysypiskowym, wykorzystanie jego potencjału w zakresie wykorzystania energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji, a także dokona przeglądu odpowiednich przepisów dotyczących składowania w 2024 roku. – Kluczowe znaczenie ma minimalizacja składowania na wysypiskach odpadów ulegających biodegradacji. Aby uniknąć tworzenia się metanu. Komisja rozważy również zaproponowanie dalszych badań nad odpadami w technologiach biometanowych – czytamy w komunikacie.

Komisja dokona również przeglądu rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i rozważy rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na sektory emitujące metan, które nie są jeszcze objęte jej zakresem.

Dlaczego Komisja zajmuje się metanem?

Komisja tłumaczy, że na poziomie molekularnym metan jest silniejszy niż dwutlenek węgla. – Przyczynia się do tworzenia ozonu troposferycznego i jest silnym lokalnym zanieczyszczeniem powietrza, które powoduje poważne problemy zdrowotne. Pod koniec swojego cyklu życia metan przekształca się w dwutlenek węgla i parę wodną, ​​co dodatkowo przyczynia się do zmiany klimatu. Zmniejszenie emisji metanu przyczynia się zatem zarówno do spowolnienia zmian klimatycznych, jak i do poprawy jakości powietrza – argumentuje Komisja.

W ocenie skutków unijnego planu celów klimatycznych do 2030 roku stwierdzono, że zwiększenie ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55 procnet do 2030 r. Wymagałoby to przyspieszonych wysiłków w celu ograniczenia emisji metanu. Chociaż UE wytwarza w kraju 5 procent globalnych emisji metanu, będzie zachęcać do działań międzynarodowych jako światowy importer energii i  gracz w sektorach rolnictwa i odpadów.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Strategia metanowa, czyli bat na LNG z USA dla Polski?