Tauron prezentuje dane finansowe. Wyniki pod presją odpisów

10 marca 2016, 12:00 Alert

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,4 mld zł
  • EBITDA osiągnęła ponad 3,5 mld zł, marża EBITDA wyniosła 19,2 proc.
  • Skonsolidowana strata netto, będąca konsekwencją ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy oraz rezerw, wyniosła 1,8 mld zł
  • Wysokie wolumeny w Obszarze Dystrybucja (wzrost o 2,7 proc. r/r)
    i Wytwarzanie (wzrost o 8,2 proc. r/r)
  • Największy wpływ na wyniki miały obszary: Dystrybucja (EBITDA ok. 2,37 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 755 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 380 mln zł)
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły niemal 4,2 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w obszarach Wytwarzanie (1,9 mld zł), Dystrybucja (1,9 mld zł) i Wydobycie (211 mln zł)

(wszystkie dane za I-IV kwartały 2015 r., dane skonsolidowane)

– EBITDA za 2015 r. okazała się zbliżona do oczekiwań rynku. Wynikom sprzyjały dobre dane makro oraz rosnący popyt na energię, co znalazło odzwierciedlenie w wyższych wolumenach wytwarzania i dystrybucji energii. Korzystaliśmy również z trafnej strategii handlowej w zakresie sprzedaży energii przez segment Wytwarzanie. Ponieważ perspektywy na rok 2016 i kolejne lata stanowią duże wyzwanie dla całej branży, musimy szybko podjąć działania dostosowawcze –rozpoczynamy realizację nowego, trzyletniego programu poprawy efektywności o wartości 1,3 mld zł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Wynik EBITDA Grupy TAURON uzyskany w 2015 r. jest nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2014. Niestety, Grupa zanotowała stratę netto wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wytwórczych. Niekorzystna dla wytwórców energii sytuacja rynkowa spowodowała konieczność skorygowania wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Nie ulega wątpliwości, że to czynniki rynkowe i regulacyjne będą stanowiły o długoterminowych perspektywach dla wytwarzania energii elektrycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

 Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I-IV kw. 2015 r. I-IV kw. 2014 r. Dynamika (proc.) IV kw. 2015 IV kw. 2014 Dynamika (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln Mg 4,91 5,40 90,9 proc. 1,45 1,41 103,3 proc.
Sprzedaż węgla handlowego mln Mg 5,09 4,88 104,3 proc. 1,43 1,35 106,1 proc.
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym: TWh 16,64 15,37 108,2 proc. 4,25 4,11 103,6 proc.
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh

 

 

 

1,59 1,79 89,1 proc. 0,42 0,46  

91,0 proc.

 

Wytwarzanie ciepła PJ 11,51 13,41 85,8 proc. 3,92 4,64 84,5 proc.
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 49,20 47,90 102,7 proc. 12,51 12,16 102,9 proc.
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 35,94 36,43 98,6 proc. 9,47 9,66 98,1 proc.
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 418 5 378 100,7 proc. 5 418 5 378 100,7 proc.

 W 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała 4,9 mln ton węgla handlowego, a sprzedała 5,1 mln ton. Spadek produkcji w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt trudniejszych warunków górniczo-geologicznych w kopalniach Grupy. Wyższy wolumen sprzedaży węgla w relacji do wolumenu produkcji wynika ze zbycia zapasów.

Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2 proc. dzięki korzystnej sytuacji na rynku, wynikającej z rosnącego zapotrzebowania na energię i wyższego obciążenia bloków opalanych węglem kamiennym. Wzrost wolumenu wytworzonej energii przez jednostki wytwórcze Grupy znacząco przekroczył ogólnokrajową średnią wynoszącą 3,3 proc. Niesprzyjające warunki hydrologiczne spowodowały obniżenie produkcji energii z hydroelektrowni, z kolei utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów przyczyniły się do niskiej opłacalności produkcji energii z biomasy. Czynniki te przełożyły się na 11 proc. spadek produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dobra koniunktura gospodarcza i wzrost produkcji przemysłowej pozytywnie wpłynęły na zwiększenie popytu na energię wśród klientów Grupy TAURON. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł rok do roku o 2,7 proc. – do rekordowego poziomu 49,2 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy powiększyła się o 40 tysięcy.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe

(w tys. zł)

I-IV kwartał 2015 r. I-IV kwartał 2014 r. Dynamika (proc.) IV kw. 2015 r. IV kw. 2014 r. Dynamika (proc.)
Przychody ze sprzedaży 18 375 224 18 577 479 98,9 proc. 4 740 983 4 859 798 97,6 proc.
EBITDA 3 523 303 3 694 544 95,4 proc. 682 227 769 168 88,7 proc.
Marża EBITDA (proc.) 19,2 proc. 19,9 proc. 96,4 proc. 14,4 proc. 15,8 proc. 90,9 proc.
Wynik netto – 1 804 215 1 185 560 – 2 883 370 132 502
Marża zysku netto (proc.) -9,8 proc. 6,4 proc. -60,8 proc. 2,7 proc.
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej – 1 807 317 1 180 893 -. -2 883 958 132 192

Przychody ze sprzedaży

W minionym roku Grupa TAURON wypracowała prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego w 2014 r. Spadek przychodów, związany z wydzieleniem w grudniu 2014 r. ze struktury Grupy TAURON Zakładu Wytwarzania Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazaniem ich do TAMEH Polska, został zrekompensowany wyższymi przychodami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 8,3 proc.), Dystrybucja (wzrost o 6,2 proc.) i Sprzedaż (wzrost o 4,6 proc.).

EBITDA

EBITDA Grupy uzyskana w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co jest wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z 2014 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (67 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 11 proc. łącznej EBITDA Grupy.

EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła w porównaniu do roku 2014 o ponad 9 proc., wskutek rosnących wolumenów dystrybuowanej energii i wyższej o 4 proc. średniej stawce sprzedaży usługi dystrybucyjnej. EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa rok do roku o prawie 5 proc., do czego przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty związane z tworzeniem rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2, niższe przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz wydzielenie ZW Nowa do TAMEH Polska.

Poprawa zyskowności w segmencie Dystrybucja skompensowała spadek EBITDA w segmencie Wydobycie wynikający z trudnej sytuacji w górnictwie, niższych cen sprzedanego węgla oraz wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych.

Odpisy aktualizujące, rezerwy i zysk netto

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów w obszarze Wytwarzanie obejmującym produkcję energii elektrycznej i ciepła, w rezultacie których w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej TAURON ujęto odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie o łącznej wartości ok. 3,6 mld zł. Odpisy dotyczyły bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Konieczność dokonania odpisów wynikała przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się, niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej, sytuacji rynkowej.

Ponadto, w związku z odstąpieniem przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. od kontraktu z generalnym wykonawcą bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli (projekt realizowany wspólnie z PGNiG), w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym utworzono rezerwy na umowy związane z tym projektem w łącznej kwocie ok. 183 mln zł.

W związku z ujęciem odpisów aktualizacyjnych i rezerw strata netto Grupy TAURON w 2015 r. wyniosła 1,8 mld zł, a strata netto TAURON Polska Energia S.A. (spółka holdingowa) ok. 3,5 mld zł.

Inwestycje

W 2015 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły niemal 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do 2014 r. Większość capexu była przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych odbiorców oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. W 2015 r. zakończono również prace modernizacyjne (budowa instalacji odazotowania spalin) prowadzone na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz oddano do eksploatacji 18 MW mocy wiatrowych (II etap farmy wiatrowej Marszewo).

Obecnie Zarząd koncentruje się na aktualizacji strategii korporacyjnej, w której na nowo zdefiniujemy cele strategiczne tak, aby jak najlepiej dostosować je do zmiennego otoczenia. Dokładnie weryfikujemy wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Musimy znaleźć optymalną ścieżkę rozwoju, która wpisze się w strategię energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Planujemy również wprowadzenie nowego modelu zarządzania grupą kapitałową, dopasowanego do zaktualizowanej strategii. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie sposobu zarządzania, co zredukuje koszty zarządu i poprawi efektywność całej organizacji – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zadłużenie i finansowanie

W listopadzie 2015 r. TAURON podpisał z konsorcjum banków umowę, na mocy której ustanowiono program emisji obligacji, z gwarantowanym objęciem przez banki, na łączną kwotę 6,27 mld zł. Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym, co potwierdza wiarygodność finansową Grupy.

Nowy program emisji obligacji zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu w wysokości 3 mld zł zapadającego pod koniec 2016 r. Co istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x.

Priorytetem dla Grupy będzie utrzymanie zdrowego bilansu, obecnego ratingu i przepływów pieniężnych wystarczających do realizacji zweryfikowanego programu inwestycyjnego Grupy. Przypomnę, że decyzje dotyczące poszczególnych projektów inwestycyjnych zapadały kilka lat temu, przy znacznie wyższych niż dzisiaj cenach energii i mniejszym udziale źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Obecnie, z uwagi na utrzymujący się od trzech lat niski poziom cen energii, konieczna jest analiza efektywności poszczególnych projektów, jak również wprowadzenie mechanizmów wsparcia źródeł konwencjonalnych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Na koniec grudnia 2015 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,2x.

Źródło: Tauron