TGE podsumowuje luty 2023 roku. Wysokie obroty na rynku spot energii elektrycznej (INFOGRAFIKA)

3 marca 2023, 14:15 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała luty 2023 roku. Informuje, że w tym miesiącu odnotowano wysokie obroty na rynku spot energii elektrycznej. W połowie lutego został ustanowiony nowy rekord wolumenu obrotu na Rynku Dnia Bieżącego.

Towarowa Giełda Energii energetyka TGE
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii informuje, że w lutym 2023 roku ponownie miały miejsce bardzo wysokie obroty na rynku spot energii elektrycznej. Wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 procent. Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 roku, w którym wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym.

Dodaje, że 19 lutego 2023 roku ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego. Aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh. Dodatkowo, w lutym została zawarta pierwsza od 2019 roku transakcja w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Jej wolumen wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 9 356 649 MWh, co oznacza spadek o 39,6 procent w stosunku do lutego 2022 roku.

Ponownie miały miejsce bardzo wysokie obroty na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 procent. Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 roku, w którym wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym. Ponadto, dla dnia dostawy 19 lutego ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego – aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2023 roku na poziomie 675,48 zł/MWh i jest to wzrost o 13,61 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lutym 2023 roku 807,11 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,31 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2023 roku transakcje o wolumenie 12 585 920 MWh, co stanowi spadek o 9,7 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,86 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lutym 314,92 zł/MWh, czyli o 45,02 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się na poziomie 1 655 193 MWh, co stanowi spadek o 2,2 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 232,37 zł/MWh i jest to wzrost o 20,86 zł/MWh względem stycznia 2023 roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł o 32,1 procent rok do roku, do poziomu 6 067 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 106,76 zł/toe, co oznacza wzrost o 59,82 zł/toe względem stycznia 2023 roku.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 500 369 MWh, co stanowi wzrost o 68,6 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 13,89 zł/MWh i stanowi to wzrost o 6,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ponadto, w lutym zawarto pierwszą od 2019 roku transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Giełdy Polaków i Bułgarów będą współpracować przy rozwoju rynku handlu gazem