TGE świętuje pięciolecie przyznania statusu NEMO

4 grudnia 2020, 06:45 Alert
energia kabel pylon energetyka

Towarowa Giełda Energii obchodzi pięciolecie przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki statusu NEMO dla polskiego obszaru cenowego. Giełda po raz pierwszy uzyskała uprawnienia operatora NEMO drugiego grudnia 2015 roku. Obecna kadencja potrwa do 2023 roku i jest już drugą nominacją dla TGE. Funkcje i status giełdy, jako operator NEMO (Nominated Electricity Market Operator) zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu CACM.

Status NEMO

Towarowa Giełda Energii spełnia wszystkie wymagania dla operatora NEMO wynikające z Rozporządzenia KOMISJI (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 roku ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nominował TGE na operatora NEMO dla polskiego rynku energii elektrycznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i potwierdzeniu, że giełda spełnia wszystkie wymagane w tym zakresie kryteria. Obecna nominacja uzyskana drugiego grudnia 2019 roku ma ważność cztery lata, tj. do grudnia 2023 roku.

– Wspólny rynek energii elektrycznej zapewnia wszystkim NEMO jednolite warunki handlowe w każdej strefie cenowej. Nasz udział w transgranicznym mechanizmie łącznia rynków dnia następnego i dnia bieżącego przynosi Polsce wiele korzyści. Można wśród nich wymienić m.in. niższą cenę energii w obrocie hurtowym, wyrównanie poziomu technicznego i standardu infrastruktury IT pomiędzy giełdami, efektywną alokację zdolności przesyłowych, a także widoczność ofert Członków polskiej Giełdy w całej Unii Europejskiej – powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes TGE.

Kluczowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy oraz funkcjonowania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Polska Giełda wraz z innymi uczestnikami rynków realizuje szereg działań, aby osiągnąć powyższy cel. Do działań tych można zaliczyć m.in. rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łącznia rynków, stanowienie cen energii elektrycznej czy przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych i ich skuteczną alokację w miejscach, gdzie napotykane są ograniczenia.

Towarowa Giełda Energii/Michał Perzyński