Do 2030 roku udział OZE w UE ma wzrosnąć do 40 procent

14 lipca 2021, 16:30 Alert
Komisarz ds. energii Kadri Simson. Fot. Bartłomiej Sawicki
Komisarz ds. energii Kadri Simson. Fot. Bartłomiej Sawicki

– Europa jest pionierem we wdrażaniu OZE. Naszym celem jest 33-procentowy udział OZE w produkcji energii elektrycznej do 2030 roku. To jednak nie wystarczy i proponujemy podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Chcemy zrealizować udział OZE na poziomie 40 procent z określonym pułapem dla poszczególnych krajów. Niskie ceny OZE w Europie pokazują, że ten cel już teraz osiągnęliśmy z sukcesem. Zmiany w dyrektywach OZE i efektywności energetycznej są podstawą naszego pakietu klimatycznego – powiedziała Kadri Simson, komisarz ds. energii UE.

– Inne paliwa, jak wodór, powininny stanowić alternatywę dla paliw kopalnych. Wprowadziliśmy definicję odnawialnego wodoru, co pozwoli na stworzenie efektownego systemu certyfikacji – powiedziała.

Przyszłość OZE w UE

KE zwraca uwagę, że kiedy państwa członkowskie przedłożyły swoje krajowe plany w zakresie energii i klimatu (KPEiK) w 2020 roku, skumulowany wpływ 27 planów już przekroczył tę wielkość, a wskaźnik udziału OZE kształtował się na poziomie 33,1-33,7 procent.

Komisja proponuje zwiększenie wiążącego celu odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym UE do 40 procent. Propozycje promują wykorzystanie paliw odnawialnych, takich jak wodór w przemyśle i transporcie. Dodatkowo, zmniejszenie zużycia energii jest niezbędne, aby obniżyć zarówno emisje, jak i koszty energii dla konsumentów i przemysłu. Komisja proponuje zwiększenie wiążących celów w zakresie oszczędności energii na poziomie UE i uczynienie ich wiążącymi.

Wraz ze wzrostem ambicji klimatycznych – osiągnięcie 55 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku – jasne jest, że cel UE musi być bardziej ambitny. Dzisiejszy wniosek podnosi wiążący na poziomie UE cel dotyczący odnawialnych źródeł energii do 40 procent. Państwa członkowskie będą musiały zwiększyć swój wkład, aby wspólnie osiągnąć nowy cel, opierając się na ambitnych założeniach określonych w ich odpowiednich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu – czytamy w komunikacie.

OZE w budynkach

Jednym z celów jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 49 procent udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. Budynki – według KE – zużywają 40 procent energii zużywanej w UE i generują około 36 procent emisji związanych z energią.

Zdaniem Komisji, zwiększenie udziału energii z OZE w budynkach można osiągnąć poprzez elektryfikację bezpośrednią (np. wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wiatru i słońca lub ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pomp ciepła), bezpośrednie odnawialne ciepło (np. energia geotermalna i otoczenia, energia słoneczna termiczna itp.) lub lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia, które mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, a także ciepło i chłód odpadowy z procesów sektora przemysłowego i usługowego, podano także.

Efektywność energetyczna

Komisja szacuje, że aby osiągnąć 55-procentową redukcję emisji do 2030 roku, nowe cele powinny zmierzać do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do 1023 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (mtoe) w 2030 roku oraz zużycia energii końcowej do 787 mtoe, w stosunku do prognoz konsumpcji z 2007 roku, na których oparty jest cel 32,5 procent. – Odpowiada to nowym celom wynoszącym odpowiednio 39 procent i 36 procent zgodnie z Planem Celów Klimatycznych. Komisja porównała jednak te dane ze zaktualizowanymi prognozami zużycia energii w scenariuszu referencyjnym na rok 2020 na rok 2030. Nowe przepisy prawa będą wymagać, aby każde państwo członkowskie określiło swój orientacyjny wkład krajowy w oparciu o formułę obiektywnych kryteriów i poziomów odniesienia, które odzwierciedlają warunki krajowe.

Komisja proponuje także podwyższyć zobowiązania państw członkowskich do osiągnięcia rocznych oszczędności energii w zużyciu końcowym. Obecnie obowiązek wynosi 0,8 procent rocznie, ale wniosek ma na celu zwiększenie tego wolumenu do 1,5 procent od 2024 roku do 2030 roku.

Wniosek Komisji nie określa, które technologie należy stosować, ale wyznacza cele dla głównych sektorów gospodarki przyczyniających się do popytu na energię: Zwiększa cele odnawialne: dla transportu (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 13 procent) na ogrzewanie i chłodzenie (wiążący roczny wzrost o 1,1 punktu procentowego na poziomie krajowym) Ustala cele orientacyjne: dla przemysłu (1,1 punktu procentowego roczny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych) dla budynków (co najmniej 49 procent udziału energii odnawialnej)

Dyrektywa wprowadza cele cząstkowe dla odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru: w transporcie (2,6 procent dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego) w przemyśle (50 procent udział energii odnawialnej w zużyciu wodoru) KE zaznaczyła, że cele te są zgodne z ambicją strategii wodorowej polegającej na wprowadzeniu 40 GW mocy elektrolizera do 2030 roku. Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku, UE będzie musiała co roku inwestować w system energetyczny o 392 mld euro więcej niż w latach 2011-2020. Efektywność energetyczna boryka się z luką inwestycyjną, szacowaną na około 165 mld euro. Są to dodatkowe inwestycje potrzebne co roku w sektorze budowlanym (odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna) w latach 2021-2030.

Bartłomiej Sawicki/ISB News