URE rozpisał termin aukcji dla jednostek kogeneracyjnych

28 kwietnia 2021, 11:30 Alert
Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja
Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 22 a 24 czerwca. W aukcji zostanie zaoferowanych 18 TWh energii elektrycznej, czyli całość energii przewidziana w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska do sprzedaży w 2021 roku. Wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad dwa miliardy złotych.

Aukcje

Aukcja jest przeznaczona dla nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50, które uzyskały decyzje o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Sesja aukcji ACHP/1/2021 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 22 czerwca o godzinie 8.15, a zamknięcie 24 czerwca o godzinie 16.15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez ministra energii w listopadzie 2019 roku aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 procent wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 procent ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.Informacje o wynikach aukcji prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Nowy system wsparcia

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 procent wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach:

  • premii gwarantowanej indywidualnej;
  • premii gwarantowanej;
  • aukcji;
  • naboru.

Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. W 2020 roku prezes URE przeprowadził dwie aukcje na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji. Wartość wsparcia przydzielonego w wyniku rozstrzygnięcia obu aukcji wyniosła 134 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki