URE wprowadza nowy system kalkulacji taryf ciepłowniczych

8 maja 2020, 13:00 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Ósmego maja 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady kalkulacji taryf dla sektora ciepłowniczego. – Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym [1] koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek ustalania taryf, które wcześniej podlegają zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – informuje URE.

Nowe rozporządzenie

URE poinformował, że nowe rozporządzenie taryfowe ministra klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku [2] wchodzi w życie. Określa ono szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, na podstawie którego prezes URE będzie prowadził postępowania. Dokument zastępuje dotychczasowe rozporządzenie wydane przez ministra energii w 2017 roku. [3]

Bardziej stabilna stopa wolna od ryzyka

Nowe rozporządzenie wydłuża dwukrotnie – z 18 do 36 miesięcy – okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka. Taka zmiana powoduje, że wysokość stopy wolnej od ryzyka będzie bardziej stabilna w czasie. Poziom tego wskaźnika służy do określania kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych i odpowiada średniej rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku Treasury BondSpot.

Możliwość zmiany taryfy uproszczonej w trakcie jej obowiązywania

Według URE, rozporządzenie pozwala także elektrociepłowniom, czyli źródłom kogeneracyjnym, które ustalają taryfy w sposób uproszczony [4], tj. przychodowy, na częstsze dostosowywanie taryf do zmian zachodzących na rynku. Oznacza to, że taryfy uproszczone będą lepiej odzwierciedlały nieprzewidziane i istotne zmiany kosztów ponoszonych przez elektrociepłownie. Do tej pory tzw. taryfy uproszczone, co do zasady nie były zmieniane w trakcie ich obowiązywania. Nowe rozporządzenie daje wprost taką możliwość.

Zmiana ta obejmie znaczną cześć podmiotów działających na rynku ciepła w Polsce. W 2019 roku prezes URE zatwierdził taryfy dla 151 źródeł, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji. 127 z tych elektrociepłowni kalkulowało taryfy metodą uproszczoną.

Jednorazowe rekompensaty za wzrost kosztów CO2

W przypadku elektrociepłowni – właśnie ze względu na stosowany model taryfy uproszczonej – dynamiczny wzrost kosztów CO2 był przenoszony do taryf z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, taryfy elektrociepłowni mogły nie odzwierciedlać w pełni aktualnego poziomu kosztów CO2.

Na mocy nowych przepisów, źródła które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a które zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf, do cen ciepła określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe – 0,78 zł/GJ.

W ocenie ministerstwa klimatu takie rozwiązanie ma zapewnić pokrycie kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w 2018 roku, które nie zostały dotychczas uwzględnione w cenach ciepła ze względu na wskaźnikowy sposób kalkulacji taryf, gdy ich dopuszczalny wzrost nie mógł przekroczyć cen referencyjnych.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

[1] Art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j. z poźn. zm.).
[2] Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2020 poz. 718) zostało opublikowane 23 kwietnia.
[3]Rozporządzenie Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988 z późn. zm.).
[4] Tj. na podstawie § 13 dotychczas obowiązującego  rozporządzenia taryfowego.

URE: OZE odpowiadają za blisko 10 procent produkcji energii elektrycznej w Polsce